• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіт завідувача

Звіт 2015/2016


Організатор :


Дата початку: 01.09


Дата завершення: 31.05


Час початку: 09:00


Час завершення: 10:00


Місце проведення заходу: ДНЗ № 237


Опис :

Звіт

завідувача комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

комбінованого типу Харківської міської ради"

за 2015/2016 навчальний рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 237 комбінованого типу Харківської міської ради» наполегливо та цілеспрямовано працював у 2015/2016 навчальному році над реалізацією основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні у XXI столітті, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». КЗ «ДНЗ № 237» розташований на вулиці В. Мельникова, 8/1 і підпорядкований управлінню освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради. Розташований у типовому приміщенні, має належну матеріальну базу. Групові кімнати обладнані відповідними меблями, куточками для фізичного розвитку дітей, самостійної художньої діяльності, ігровими зонами.

Режим роботи – з 7.00 до 19.00;

заклад працює за 5-ти денним графіком роботи;

вихідні дні – субота, неділя;

кількість груп – 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку в тому числі 5 груп спеціальних для дітей з патологією опорно-рухового апарату.

затверджений контингент – 232 дітей.

Режим роботи дошкільного закладу 9-ти годинний. Крім того функціонують дві групи з 10,5 годинним режимом роботи та чотири з 12-годинним режимом роботи.

Тривалість дня 9,0 годин 10,5 годин 12,0 годин
Кількість дітей 75 41 116
Кількість працівників 47
За категорією педагогічний медичний обслуговуючий
20 3 25

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ

Дошкільний заклад укомплектований педагогічними кадрами на 90 %: 1- завідувач, 1 – вихователь-методист, 2-музичних керівника, 1 – практичний психолог, 15 - вихователів.

Якісний склад педагогічних працівників свідчить про те, що переважаюча кількість педагогів має кваліфікаційну категорію «молодший спеціаліст» та «спеціаліст» (малюнок 1).

Мал.1

Вищу освіту мають 12 педагогів, середню спеціальну - 8 педагогів, що становить 60 % та 40% відповідно до загальної кількості педагогів.

Порівняльний аналіз освітнього рівня педагогів закладу

У 2015/2016 навчальному році

2014/2015 навчальний рік

Мал. 2

Рівень освіти педагогів дошкільного закладу порівняно з минулим роком збільшився (малюнок 2).

Методична робота з педагогічними кадрами у 2015/2016 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. З метою підвищення якості освіти навчально-виховний процес будувався на засадах гуманно-особистісного підходу. Колектив дошкільного навчального закладу продовжував роботу за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», використовуючи досвід вітчизняних та зарубіжних систем навчання та виховання дітей дошкільного віку, новинки методичної літератури. З метою ефективного впровадження програми «Дитина» здій-нювалася відповідна робота, а саме: значно поповнено арсенал методичної та художньої літератури, ігрового та дидактичного матеріалів, проведено серію методичних заходів для різної категорії педагогічних працівників.

Разом з тим педагоги продовжували впроваджувати в практику роботи з дітьми програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та «Програму розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату» (розділ «Адаптивне фізичне виховання та оздо-ровлення»). Було проведеноряд різноманітних форм роботи з кадрами, які спрямовані на підвищення рівня професійної майстерності педагогів та якості розвитку дітей. Особлива увага зверталась на формування компетентності педагогів: збагачення духовної культури, бажання брати участь у колективній педагогічній творчості, готовності до створення нових цінностей та прийняття творчих рішень.

Педагоги дошкільного закладу підвищили рівень професійної майстер-ності, відвідуючи районні методичні заходи та курси підвищення квалі-фікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Практикуються звіти вихователів про проходження курсової підготовки на нарадах при завідувачу.

Упродовж 2015 /2016 навчального року проводилася робота по створен-ню умов для ефективної професійної діяльності. Було проведеноряд різноманітних форм роботи з кадрами, які спрямовано на підвищення рівня професійної майстерності педагогів та якості розвитку дітей. Особлива увага зверталась на формування компетентності педагогів: збагачення духовної культури, бажання брати участь у колективній педагогічній творчості, готовності до створення нових цінностей та прийняття творчих рішень.

Таблиця 1

Підвищення рівня педагогічної майстерності

№ з/п Вид діяльності Кількість педагогів %% Кількість педагогів %% Кількість педагогів %%
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
1. Курсова підготовка 3 18% 5 24 % 4 22% 4 20%
2. Атестація 4 22% 3 17 % 4 22% 2 10 %
3. Самоосвіта 18 100% 18 100% 18 100% 20 100%
4. Участь в роботі творчих груп 7 39% 7 39 % 7 39% 7 35%
5. Участь у методичних заходах для району 10 58% 11 61% 12 70 % 4 20%

Педагоги систематично знайомилися з новинками методичної літератури, матеріалами журналів та газет. Усе це сприяло підвищенню кваліфікаційного рівня безпосередньо на робочому місці, дозволило використовувати у своїй роботі успішний педагогічний досвід та бути в курсі змін у законодавстві у галузі освіти та науки.

Педагоги відвідували районні методичні об’єднання, під час роботи яких знайомились з досягненнями колег району, зі шляхами втілення в практику роботи особистісно-орієнтованого підходу, ділились власними знахідками щодо побудови стосунків з дітьми та батьками. Результатом самоосвіти стали цікаві підходи до застосування прийомів розвитку творчої особистості як на заняттях, так і під час проведення режимних процесів.

Через сайт дошкільного закладу ми повідомляли батьків про події, які будуть відбуватися або відбулися у дошкільному закладі. Таке цільове спілкування дало змогу визначити питання, які найбільше хвилюють батьків, і відповідно коригувати зміст заходу. Користуючись можливостями сайту дошкільного навчального закладу, ми мали можливість презентувати склад педагогічного персоналу, облаштування груп, звіт про використання благодійних внесків, проведення свят та розваг, звіти керівників гуртка.

Спрямовуючи навчально-виховний процес на досягнення головних завдань, адміністрацією дошкільного навчального закладу були сплановані і проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи з педагогічними працівниками: засідання педагогічної ради, колективні перегляди різних видів діяльності з дітьми, консультації, семінари, семінари-практикуми, ділові ігри, анкетування, тестування, що сприяло збагаченню інтересів, духовних і професійних потреб педагогів та стимулюванню наукового пошуку і впровадження досягнень науки у практику роботи з дітьми. Згідно з річним планом, проводились засідання круглого столу, педагогічні читання, вивчення ефективного педагогічного досвіду, робочі засідання, на яких обговорювались педагогічні інновації, новинки методичної літератури, статті журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», газети «Дитячий садочок». Щоквартально педагоги знайомилися з новинками художньої дитячої та науково-методичної літератури, організовувалися засідання «круглого столу», де відбувалося активне обговорення виданого матеріалу, що дало змогу оновлювати зміст, форми та методи педагогічного процесу, зорієнтувати навчання та виховання на особистість дитини. Окрім традиційних форм роботи проведено: засідання творчих та ініціативних груп, педагогічний клуб, ділові ігри, дискусії, аукціони, педагогічні ринги. Використані сучасні інтерактивні форми методичної роботи, в основному, під час проведення педагогічних рад та семінарів: методичний міст, дискусії, «Педагогічне лото», «мозковий штурм», «педагогічна карусель», «довідкове бюро» ділові ігри, анкетування, тестування. Це сприяло збагаченню інтересів, духовних і професійних потреб педагогів та їх стимулюванню до пошуку і впровадження досягнень педагогічної науки в практику роботи з дітьми дошкільного віку.

Слід відзначити якісний зміст проведених методичних заходів, творчий підхід колективу до їх проведення, що сприяло позитивному накопиченню досвіду роботи педагогів, обміну думками, оновленню змісту роботи з розглянутих питань.

Завдяки професіоналізму та творчому підходу вихователя-методиста при підготовці та проведенні педагогічних рад, проблемного семінару «Виховуємо малих працелюбів», теоретичного семінару «Формуваннямовленнєвої компетенції дошкільників», семінару-практикуму «Розумна обережність-запорука безпеки», колективних та індивідуальних консультацій за наслідками контролю підвищилась професійна майстерність усіх категорій педагогічних працівників з питань охорони здоров’я, безпеки життєдіяльності та трудове виховання дітей раннього та дошкільного віку в процесі самообслуговування.

Про підвищення рівня педагогічної майстерності вихователів свідчить ряд колективних переглядів,метою яких стало підвищення професійної компетентності педагогів:

1. Заняття «Правила безпечної поведінки в лісі» (група дітей 5-го року життя № 5 вихователь Андросова О.А.).

2. Інтегроване заняття з використанням ІКТ «Як від лиха вберегтися?» (група дітей 6-го року життя № 2 та № 9 вихователі Лебединець В.В., Лахнова А.І.).

3. Заняття «Щоб не сталося лиха» (група дітей 6-го року життя № 6 вихователь Борисенко В.О.).

4. Перегляд режимного процесу «Готуємося до прогулянки» (групи дітей 3-го та 4- го року життя № 11, № 3 вихователі Бєлік В.О. та Євлахова І.П.).

5. Перегляд режимного процесу «Підготовка до обіду. Обід» (групи ді-тей 3-го року життя № 4 вихователь Тіщенко Ю.Б.).

6. Перегляд заняття «Ляля хоче спати» (група дітей 3-го року життя № 1 вихователь Літунова І.В.)

Однак не проведені заняття «Правила безпечної поведінки » (група дітей 5-го року життя № 7 вихователь Кучеревська Н.В.) і день педагогічної май-стерності «Фізкультурно-оздоровча робота – шлях до зміцнення фізич-ного та психічного здоров’я дитини» вихователем Храмцовою Н.М.

Колективні перегляди мали чітку практичну спрямованість. Вихователі ділилися досвідом педагогічної діяльності, демонстрували впровадження новітніх сучасних технологій. Ці форми роботи сприяли виявленню творчих, ініціативних педагогів, розвитку їх природних здібностей та підвищенню професійного рівня. Застосовані інноваційні форми роботи, які сприяли удосконаленню теоретичних знань та практичних умінь присутніх, підвищили їх педагогічну майстерність та творчий потенціал.

Враховуючи основні положення Базового компоненту дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», єдину науково-методичну тему, над якою працює район («Підвищення ефективності та якості освіти шляхом формування професійної компетентності педагогічних працівників»), з метою вдосконалення педагогічної майстерності, а також виходячи з аналізу роботи за минулий навчальний рік, КЗ «ДНЗ № 237» у 2015/2016 навчальному році працював над науково-методичною темою:

забезпечення ефективності та якості дошкільної освіти шляхом створення оптимальних умов, підвищення якості освітнього процесу та формування життєвої компетенції дітей дошкільного віку.

Колектив дошкільного навчального закладу розв’язував такі пріоритет-ні завдання:

1. Формування життєвої компетентності з питань безпеки життєдіяльності та захисту здоров’я дітей шляхом засвоєння правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації природничого та техногенного характеру.

2. Трудове виховання дітей раннього та дошкільного віку в процесі самообслуговування.

3. Створення оптимальних умов для формування мовленнєвої компетенції у дітей дошкільного віку.

Протягом навчального року велика увага приділялася роботі з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади. Робота з цього питання проводилась у тісному зв’язку зі ХСОШ № 11. Облік дітей від народження до 6-ти років організовували працівники дошкільного закладу, які складали списки дітей та проводили роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності залучення дітей до навчального-виховного процесу.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Проводились заходи щодо подальшої організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Працював консультативний центр «Батьківський клуб». Робота Консультативного пункту розпочата відповідно до наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України від 30.06.2011

№ 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім`ї». До роботи були залучені всі педагоги і фахівці дошкільного закладу: завідувач, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, сестра медична старша, музичний керівник.

З батьками були проведені консультації, лекторії, теоретичний семінар, тестування, батьківські збори.Така робота дозволила: надати всебічну допомогу сім`ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім`ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізіологічних особливостей, культурних потреб; сприяти соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім`ї; забезпечити взаємодію між дошкільним навчальним закладом іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

Розглядались питання:

· «Розвиток мовлення як важлива передумова підготовки дітей до шкільного навчання» (консультація);

· «Шляхи соціалізації дітей дошкільного віку» (ділова гра);

· «Психологічна готовність дітей до школи» (семінар)

· «Готуємо дитину до школи» (розвивальне заняття);

· «Особливості вольової та мотиваційної готовності до навчання шестирічних» (практичний семінар).

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягала у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Разом з працівниками ХСОШ № 11 були проведені спільні заходи:

- «Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою» (круглий стіл).

- «У школу зі стійкими навичками» (зустріч батьків з учителями початкових класів).

- « Готовність дитини до шкільного навчання »(анкетування);

- «Створюємо для дитини «ситуацію успіху» (тренінг);

- спільний перегляд уроків з математики та занять з логіко-математичного та планувати заходи для підвищення професійної компетентності вихователів.

Керуючись законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови», «Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 12.03.2003 № 305 (п.44), Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), виконуючи завдання програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» протягом навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних задач, які були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та вдосконалення організації навчально-виховного процесу.

Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності дошкільної підготовки дітей старшого дошкільного віку, складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження дітей, який щорічно оновлюється та доповнюється. Своєчасно та систематично доводилась інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах, здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, що мають дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільний заклад.

Робота з батьками, діти яких не відвідують дошкільні навчальні заклади та мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу, організовувалась у різних напрямках, а саме:

- Дні відкритих дверей: «Організація життєдіяльності дошкільників»,

«Розвивальний простір, сприятливий для виникнення самостійної діяльності дошкільників»;

- засідання «Школи молодих батьків»: «Вплив сімейного спілкування на розвиток та виховання особистості дитини», «Дитина в світі прекрасного»;

- консультації: «Соціалізація дитини в родині», «Загартування у дитячому садку та сім’ї», «Підготовка дітей до школи»;

- тематичні виставки для батьків: «Природа вчить доброти», «Великодні подарунки».

У дошкільному закладі педагогами проводилась роз’яснювальна та просвітницька робота з сім’ями, які потребують соціального захисту; здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, де виховуються діти пільгових категорій. В дошкільному навчальному закладі виховуються діти із зони АТО (12 чол.), яким приділяється особлива увага вихователів та прктичного психолога:

- група № 1 - Юхименко Софія, Гриценко Макар,Гаврилов Максим;

- група № 4 - Ілюшин Максим, Курячий Олексій;

- група № 6 - Полякова Софія, Руденко Аліна;

- група № 7 - Бородіна Віка, Костенко Злата, Родона Аміна,

Ковальова Єва;

- група № 9 - Ілюшина Катя;

- група № 10 – Коновалов Кирило.

Заслуговує на увагу інформаційне забезпечення батьків. Методична служба закладу прикладала максимум зусиль для забезпечення і підвищення якості дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу ДНЗ з використанням інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ). Задля цього працівниками закладу регулярно оновлювався та поповнювався інтернет-сайт ДНЗ, на якому було викладено найнеобхіднішу інформацію з роботи дошкільного закладу, висвітлювались найважливіші події. Тут кожен бажаючий мав можливість переглянути фотоматеріали з виставок, перегорнути сторінки з життя дитячого садка, набути нових знань з питань виховання та розвитку малечі: «Школа батьків», «Сторінка психолога», «Корисні посилання», «Вас чекають в кожній групі» та ін. На сайті дошкільного навчального закладу можна було знайти відповіді на чимало різних питань щодо організації роботи закладу, поцікавитись, чим живе дитячий садок, ознайомитись з новинами, отримати потрібні консультації, ознайомитись з цікавими статтями про розвиток умінь і навичок своїх малюків, дослухатись до порад фахівців та провести дискусію з різних, іноді дуже складних питань.

Значна увага працівників закладу приділялася роботі в інформаційній міській освітній мережі «ІСУО». Регулярно вносилися зміни та доповнення до існуючої інформації. Широке впровадження інформаційних технологій в дошкільному закладі дозволило забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності педагогів та адміністрації закладу.

Під час аналізу планування роботи дошкільного навчального закладу було визначено, що педагоги, в основному, дотримувались таких прин-ципів, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність.

Головні річні завдання червоною ниткою пройшли через усі складові річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю. Однак, результативність роботи педагогів з батьками частково залишалася поза контролем (профілактика дитячого травматизму в побуті, питання морально-етичного виховання).

Протягом 2015/2016 навчального року продовжувалась контрольно-діагностична діяльність закладу у напрямку організації навчально-виховного процесу на засадах особистісно орієнтованого підходу шляхом продовження цілеспрямованої роботи з використанням таких видів контролю, як попереджувальний та поточний, що сприяло підвищенню успішності діяльності педагогів і позитивно вплинуло на результативність освітньо-виховного процесу в цілому.

У грудні 2015 року атестаційною комісією управлінням освіти адміністрації Фрунзенського району була здійснена атестаційна експертиза. За результатами проведення державної атестації дошкільний заклад визнано атестованим.

Протягом 2015/2016 навчального року адміністрація дошкільного закладу працювала над зміцненням матеріально-технічної бази. Дошкільний заклад було повністю забезпечено пральним порошком, миючими та дезинфікуючими засобами.

Завдяки залученню благодійних внесків батьків за період з 01.09.2015 по 31.05.2016 здійснено поточні ремонти приміщень дошкільного навчального закладу, поліпшено навчально-методичну базу, придбані для зміцнення матеріально-технічної бази товари і матеріальні цінності:

№ з/п Найменування това- рів, матеріальних цінностей Сума в грн. Підрозділ Примітка
1 2 3 4 5
1. Миючі засоби 12 742,35 ДНЗ
2. Господарські товари 11 725,97 ДНЗ Лампочки,кріплення, лопа-ти, вимикач, рукавиці, сапки, граблі, мітла, за- мок, пензлі, макловиці, крани для сантехніки
3. Постільна білизна, рушники, покривала наматрацники 3552,50 1500,96 гр. № 5, № 9, № 11 ДНЗ Батьки гр. № 5, № 9, № 11
4. Канцтовари 2527,30 ДНЗ Папір, файли, скоби, ручки, зошити, обкладинки, стиплер, скотч, швидко- зшивачі
5. Медикаменти 910,96 кабінет сестри медичної старшої
6. Посуд: - кухонний посуд - кухонний посуд 5969,80 190,00 585,00 Харчоблок, ДНЗ група № 11 ДНЗ Батьки групи № 11 Батьки Омельченко О.М.
7. Килими, килимки 653,47 (3шт) 5850,00 (2 шт.) ДНЗ група № 11 Батьки групи № 11
1 2 3 4 5
8. Меблі: шафи, дошки, столи, стільці, лавки, вішалки для полоте- нець, ігрова зона «Лікарня» 24734,92 гр.. № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10,№ 11 Батьки груп № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11
9. Дидактичні матеріа- ли, посібники, стен- ди, плакати, журна -ли, випиловки, банери 5831,38 ДНЗ
10. Технологічне облад -нання: - праска (2 шт.) - ваги - лампа бактерицидна 988,90 899,10 3250,00 770,00 ДНЗ група № 1 Харчоблок група № 1 Батьки групи № 1 Батьки групи № 1
11. Технічні засоби: - БФП; - Безпровідний маршрутизатор 3 100,00 899,00 ДНЗ; ДНЗ подарунок адміністрації Фрунзенського району
12. Засоби пожежогасін- ня: - технічне обслугову- вання вогнегасників; - технічне обслугову- вання внутрішніх по-жежних кранів - повірка діелектрич них рукавиць 891, 00 1 313,76 40, 00 ДНЗ ДНЗ ДНЗ
13. Іграшки 2 337,41 ДНЗ
14. Продукти харчуван- ня (вода гарантованої якості) 2 005,45 ДНЗ
15. Спецодяг 1995,00 ДНЗ
16. Придбання фарби 1035,50 ДНЗ

Для дотримання санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення охорони праці і безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу протягом 2015/2016 навчального року були проведені ремонті роботи:

№ з/п Найменування видів робіт Сума в грн. Підрозділ Примітка
1 2 3 4 5
1. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій системи водовідведен- ня та водопостачання 3812,70 туалетні кімнати гр. № 2, № 5,№ 6, № 9,№ 11 пральня,харчоблок
2. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій в системі електроосвіт- лення 1073,00 Приміщення закладу, підвальне приміщення
3. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій та виконання заходів припису Держенерго- нагляду в системі теплопостачання 5657,21 підвальне приміщення
4. Ремонт технологічного обладнання 400,00 харчоблок
5. Дератизація приміщення ДНЗ 255,00 ДНЗ
6. Придбання піску 700,0 ДНЗ
7. Ремонт музичного інструмента 200,00 ДНЗ
8. Покіс трави на території ДНЗ 800,00 ДНЗ
9. Повірка засобів вимі-рювальної техніки ( манометри, електро -плити, ваги, лічиль- ники, пломбування) 1050,00 ДНЗ
10. Ремонт комп’ютерної та оргтехніки (фото- апарат) Ремонт праски 300,00 ДНЗ
11. Підготовка системи теплопостачання до опалювального сезону 2016 року 2000,00 ДНЗ
12. Установка конструкції з енергозберігаючим вікном та дверями 8 020,00 роздягальня гр. № 4 Батьки групи № 4
13. Ремонтні роботи 1210,50 ДНЗ
14. Поліграфічні послуги 2028,90 ДНЗ

Організація ігрового середовища в дошкільному навчальному закладі відповідає завданням фізичного і психологічного благополуччя дошкільника.

Добір та розташування іграшок та ігрового матеріалу в групах відповідає вимогам інструктивно-методичного листа МОН України від 18.07.2008 №1\9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах». Однією з важливих складових предметного середовища кожної групи є іграшки, що створюють оптимальні умови для розвитку дитини, які визначає Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Багато придбано різних іграшок: предмети лялькового вжитку; транспорт, техніка, споруди; іграшки для ігор з піском, снігом, водою, тощо.

Окреме місце в кожній групі займають настільні ігри, сенсорні іграшки, спортивно-моторні, будівельно-конструктивні іграшки. Для успішної реалізації роботи з ігрової діяльності вихователі працювали в тісному взаємозв’язку з батьками. Для цього в кожній групі виготовлені папки-пересувки, в яких батькам надавались практичні поради і рекомендації. Вихователями планувались і проводились бесіди, консультації з батьками з даного питання. Педагоги намагались активізувати всіх членів родини з метою формування правильного розуміння щодо забезпечення всебічного розвитку дитини за допомогою гри.

Територія закладу дбайливо прикрашена квітниками, облаштована сучасними декоративними клумбами. Обладнання дошкільного навчального закладу відповідає нормативним вимогам, його кількість достатня для повноцінної роботи протягом року. Ремонтні роботи проводились співробітниками дошкільного закладу та батьками.

Але потребує продовження ремонту система теплопостачання в спальній кімнаті групи № 7 і рекреаціях дошкільного закладу; аварійна ситуація з системою водовідведення в туалетній кімнаті групи № 4 і № 8, необхідно щорічне поновлення сходів рекреацій І і ІІ поверху в приміщенні ДНЗ, потребують поточного ремонту групові приміщення, приміщення холу на І поверсі, ігрове і спортивне обладнання на прогулянкових майданчиках, асфальтування до доріжки до ігрового майданчика групи № 7.

Харчоблок закладу укомплектований персоналом відповідно до штатних розписів. Роботу харчоблоку забезпечують: шеф-кухар, кухар, підсобний робітник, комірник. Робітники харчоблоку своєчасно проходять медичний огляд, здають систематично санітарний мінімум (останній – 31.03.2014), про що свідчать відмітки в особистих медичних книжках.

У закладі в наявності документація щодо організації харчування дітей відповідно до Примірної Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059, номенклатури справ та інформаційні документи, які регламентують роботу щодо організації харчування дітей.

У всіх групах, коморі, на харчоблоці виконується санітарно-гігієнічний режим. Кожна група оформила куточки помічника вихователя, де розміщено правила миття посуду, використання миючих засобів. На харчоблоці обладнано постійний куточок кухаря, в якому розміщено список дітей, які потребують дієтичного харчування, норми харчування, вимоги щодо обробки сировини тощо.

На харчоблоці, у приміщеннях груп наявні інструкції щодо правил миття кухонного та столового посуду, інвентарю, обладнання, які неухильно виконуються персоналом закладу.

Постачання продуктів харчування здійснювало КП «Дошкільне харчування». У дошкільному закладі за рахунок батьківських коштів для забезпечення питного режиму та приготування І та ІІІ страв використовується вода гарантованої якості «Роганська», постачання якої здійснює приватна фірма «Галс». Вода зберігається у спеціальній ємкості, яка відповідає санітарним нормам. Систематично проводиться її перевірка та обробка. Сестра медична старша, завгосп-комірник ретельно контролюють замовлення, терміни використання води та умови зберігання.

У дошкільному навчальному закладі харчування дітей організоване згідно з показниками їх здоров’я (ступінь фізичного розвитку дітей, поширеність захворювань, у тому числі шлунково-кишкових, індекс здоров’я тощо) – дієтичне харчування для 4 дітей відповідно до наданих довідок.

Вихователі та помічники вихователів ґрунтовно обізнані щодо питань культурно-гігієнічного та естетичного виховання дітей. У кожній віковій групі згідно з програмою «Дитина» проводилася робота з виховання культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Дітей вчили сідати за стіл охайними, з чистими руками; сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами, серветками.

Питання раціонального харчування дітей розглядалися на батьківських зборах, консультаціях для батьків, висвітлювалися в інформаційних куточках, щомісячно аналізувалися на нарадах при завідувачу. Батькам доведено інформацію про режим і специфіку харчування у дошкільному навчальному закладі.

Показниками правильної організації харчування в дошкільному закладі були показники здоров'я дітей (ступінь фізичного розвитку дітей за результатами антропометричних вимірювань). Оцінка рівня фізичного розвитку проводилась з використанням стандартних таблиць: для дітей до 3-х років – 1 раз на місяць, від 3-х років до 6- ти років – 1 раз у квартал. Одночасно з цим враховувались й абсолютні показники приросту маси тіла за певний проміжок часу, які заносились у журнал антропометрії. Особлива увага приділялась дітям із групи ризику (діти з надлишком або дефіцитом маси тіла).

З 01 січня 2016 року Харківською міською радою були встановлені такі норми харчування:

- у групах з 9-10,5-12-годинним перебуванням у закладі - 17,00 грн (з розрахунку: 10,20 грн – бюджетні кошти та 6,80 грн – батьківська плата);

Фінансування харчування дітей пільгового контингенту здійснювалось своєчасно за рахунок бюджетних коштів. Так було встановлено знижку з плати за харчування дитини на 50% від вартості харчування Вигорчук Ярославу ( гр. № 2) та Вигорчук Ілані ( гр. № 8), як дітям з багатодітної сім’ї.

Меню складалося згідно з картотекою, проводилася заміна відповідно до таблиці заміни продуктів. Аналіз меню-розкладок, примірного двотижневого меню показав, що в основному готуються різноманітні страви.

Заявки на базу подавалися своєвчасно і постачання продуктів теж було своєчасним. Прийом продуктів проводився комірником Маниловою І.П. у присутності сестри медичної старшої Самотуги Н.Я. (при наявності супроводжуючих документів), які оцінюють їх якість за зовнішнім виглядом, кольором, запахом та відповідними сертифікатами. Видача готових страв дозволялася тільки після зняття проби сестрою медичною старшою. Перед кожним прийомом їжі кухарем у присутності медичного працівника проводиться відбір добових проб, які зберігаються 24 години. Слід зазначити, що не систематично дотримується принцип наступності, єдності вимог при організації харчування дітей дошкільного навчального закладу та родини. Мають місце поодинокі випадки, коли у вихідні, святкові дні батьки надають дітям торти, тістечка, напої, у тому числі солодкі, газовані, що приводить до небажаних результатів, тому потребує удосконалення просвітницька робота з батьками щодо організації правильного харчування дітей дошкільного віку вдома.

Працівники харчоблоку виконують правила санітарного утримання приміщення, обладнання, інвентарю; правил кулінарної обробки продуктів та технології приготування їжі.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну

дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Показники виконання натуральних норм харчування наступні:

№ з/п Назва продуктів харчування 2013/2014 н.р. 2014/2015н.р. 2015/2016 н.р.
1. Хліб 100% 100% 100%
2. Крупи 110% 128% 106,2%
3. Цукор 89% 79% 82,2%
4. Борошно 94% 101% 90,6%
5. Картопля 78% 70% 83,0%
6. Олія 73 % 62 % 70,3%
7. Молоко 59% 60% 48,1%
8. Сухофрукти 89% 94% 100%
9. Масло вершкове 60% 70% 66,3%
10. Сметана 49% 50% 38,7%
11. М’ясо 60% 68% 67,1%
12. Яйце 77% 81% 81,0%
13. Риба 58% 51% 55,6%
14. Овочі 79% 66% 64,9%
15. Сир кисломолочний 46% 38% 41,4%
Середній відсоток 74,0 % 70,0% 73,0%

Енергетична цінність продуктів харчування

Ясла Сад
Показники План Факт % План Факт %
Білки 46,6 33,18 71% 68,1 47,51 70%
Жири 45,6 33,9 74% 71,1 48,6 68%
Вуглеводи 167,6 159,33 95% 240,0 213,13 89%
Енергоцінність 1267 1048,1 83% 1874 1304,8 70%

Показники виконання натуральних норм порівняно з минулим роком в основному покращились, що привело до збільшення середнього відсотка.

Протягом навчального року значна увага приділялась поглибленій роботі щодо фізичного та психологічного здоров'я дітей шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищення рухової активності дітей.

У дошкільному навчальному закладі створені всі належні умови для фізичного виховання дошкільників. Дошкільні групи укомплектовані достатньою кількістю меблів відповідно до віку та ростових показників дітей. Освітлення групових приміщень відповідає санітарним нормам, але потребують оновлення стільців в групі № 4 (для дітей раннього віку) та групи № 2 (для дітей молодшого дошкільного віку).

У роботі дошкільного навчального закладу важливе місце