Звіт

завідувача комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

комбінованого типу Харківської міської ради"

за 2015/2016 навчальний рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 237 комбінованого типу Харківської міської ради» наполегливо та цілеспрямовано працював у 2015/2016 навчальному році над реалізацією основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні у XXI столітті, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». КЗ «ДНЗ № 237» розташований на вулиці В. Мельникова, 8/1 і підпорядкований управлінню освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради. Розташований у типовому приміщенні, має належну матеріальну базу. Групові кімнати обладнані відповідними меблями, куточками для фізичного розвитку дітей, самостійної художньої діяльності, ігровими зонами.

Режим роботи – з 7.00 до 19.00;

заклад працює за 5-ти денним графіком роботи;

вихідні дні – субота, неділя;

кількість груп – 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку в тому числі 5 груп спеціальних для дітей з патологією опорно-рухового апарату.

затверджений контингент – 232 дітей.

Режим роботи дошкільного закладу 9-ти годинний. Крім того функціонують дві групи з 10,5 годинним режимом роботи та чотири з 12-годинним режимом роботи.

Тривалість дня 9,0 годин 10,5 годин 12,0 годин
Кількість дітей 75 41 116
Кількість працівників 47
За категорією педагогічний медичний обслуговуючий
20 3 25

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ

Дошкільний заклад укомплектований педагогічними кадрами на 90 %: 1- завідувач, 1 – вихователь-методист, 2-музичних керівника, 1 – практичний психолог, 15 - вихователів.

Якісний склад педагогічних працівників свідчить про те, що переважаюча кількість педагогів має кваліфікаційну категорію «молодший спеціаліст» та «спеціаліст» (малюнок 1).

Мал.1

Вищу освіту мають 12 педагогів, середню спеціальну - 8 педагогів, що становить 60 % та 40% відповідно до загальної кількості педагогів.

Порівняльний аналіз освітнього рівня педагогів закладу

У 2015/2016 навчальному році

2014/2015 навчальний рік

Мал. 2

Рівень освіти педагогів дошкільного закладу порівняно з минулим роком збільшився (малюнок 2).

Методична робота з педагогічними кадрами у 2015/2016 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. З метою підвищення якості освіти навчально-виховний процес будувався на засадах гуманно-особистісного підходу. Колектив дошкільного навчального закладу продовжував роботу за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», використовуючи досвід вітчизняних та зарубіжних систем навчання та виховання дітей дошкільного віку, новинки методичної літератури. З метою ефективного впровадження програми «Дитина» здій-нювалася відповідна робота, а саме: значно поповнено арсенал методичної та художньої літератури, ігрового та дидактичного матеріалів, проведено серію методичних заходів для різної категорії педагогічних працівників.

Разом з тим педагоги продовжували впроваджувати в практику роботи з дітьми програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та «Програму розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату» (розділ «Адаптивне фізичне виховання та оздо-ровлення»). Було проведеноряд різноманітних форм роботи з кадрами, які спрямовані на підвищення рівня професійної майстерності педагогів та якості розвитку дітей. Особлива увага зверталась на формування компетентності педагогів: збагачення духовної культури, бажання брати участь у колективній педагогічній творчості, готовності до створення нових цінностей та прийняття творчих рішень.

Педагоги дошкільного закладу підвищили рівень професійної майстер-ності, відвідуючи районні методичні заходи та курси підвищення квалі-фікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Практикуються звіти вихователів про проходження курсової підготовки на нарадах при завідувачу.

Упродовж 2015 /2016 навчального року проводилася робота по створен-ню умов для ефективної професійної діяльності. Було проведеноряд різноманітних форм роботи з кадрами, які спрямовано на підвищення рівня професійної майстерності педагогів та якості розвитку дітей. Особлива увага зверталась на формування компетентності педагогів: збагачення духовної культури, бажання брати участь у колективній педагогічній творчості, готовності до створення нових цінностей та прийняття творчих рішень.

Таблиця 1

Підвищення рівня педагогічної майстерності

№ з/п Вид діяльності Кількість педагогів %% Кількість педагогів %% Кількість педагогів %%
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
1. Курсова підготовка 3 18% 5 24 % 4 22% 4 20%
2. Атестація 4 22% 3 17 % 4 22% 2 10 %
3. Самоосвіта 18 100% 18 100% 18 100% 20 100%
4. Участь в роботі творчих груп 7 39% 7 39 % 7 39% 7 35%
5. Участь у методичних заходах для району 10 58% 11 61% 12 70 % 4 20%

Педагоги систематично знайомилися з новинками методичної літератури, матеріалами журналів та газет. Усе це сприяло підвищенню кваліфікаційного рівня безпосередньо на робочому місці, дозволило використовувати у своїй роботі успішний педагогічний досвід та бути в курсі змін у законодавстві у галузі освіти та науки.

Педагоги відвідували районні методичні об’єднання, під час роботи яких знайомились з досягненнями колег району, зі шляхами втілення в практику роботи особистісно-орієнтованого підходу, ділились власними знахідками щодо побудови стосунків з дітьми та батьками. Результатом самоосвіти стали цікаві підходи до застосування прийомів розвитку творчої особистості як на заняттях, так і під час проведення режимних процесів.

Через сайт дошкільного закладу ми повідомляли батьків про події, які будуть відбуватися або відбулися у дошкільному закладі. Таке цільове спілкування дало змогу визначити питання, які найбільше хвилюють батьків, і відповідно коригувати зміст заходу. Користуючись можливостями сайту дошкільного навчального закладу, ми мали можливість презентувати склад педагогічного персоналу, облаштування груп, звіт про використання благодійних внесків, проведення свят та розваг, звіти керівників гуртка.

Спрямовуючи навчально-виховний процес на досягнення головних завдань, адміністрацією дошкільного навчального закладу були сплановані і проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи з педагогічними працівниками: засідання педагогічної ради, колективні перегляди різних видів діяльності з дітьми, консультації, семінари, семінари-практикуми, ділові ігри, анкетування, тестування, що сприяло збагаченню інтересів, духовних і професійних потреб педагогів та стимулюванню наукового пошуку і впровадження досягнень науки у практику роботи з дітьми. Згідно з річним планом, проводились засідання круглого столу, педагогічні читання, вивчення ефективного педагогічного досвіду, робочі засідання, на яких обговорювались педагогічні інновації, новинки методичної літератури, статті журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», газети «Дитячий садочок». Щоквартально педагоги знайомилися з новинками художньої дитячої та науково-методичної літератури, організовувалися засідання «круглого столу», де відбувалося активне обговорення виданого матеріалу, що дало змогу оновлювати зміст, форми та методи педагогічного процесу, зорієнтувати навчання та виховання на особистість дитини. Окрім традиційних форм роботи проведено: засідання творчих та ініціативних груп, педагогічний клуб, ділові ігри, дискусії, аукціони, педагогічні ринги. Використані сучасні інтерактивні форми методичної роботи, в основному, під час проведення педагогічних рад та семінарів: методичний міст, дискусії, «Педагогічне лото», «мозковий штурм», «педагогічна карусель», «довідкове бюро» ділові ігри, анкетування, тестування. Це сприяло збагаченню інтересів, духовних і професійних потреб педагогів та їх стимулюванню до пошуку і впровадження досягнень педагогічної науки в практику роботи з дітьми дошкільного віку.

Слід відзначити якісний зміст проведених методичних заходів, творчий підхід колективу до їх проведення, що сприяло позитивному накопиченню досвіду роботи педагогів, обміну думками, оновленню змісту роботи з розглянутих питань.

Завдяки професіоналізму та творчому підходу вихователя-методиста при підготовці та проведенні педагогічних рад, проблемного семінару «Виховуємо малих працелюбів», теоретичного семінару «Формуваннямовленнєвої компетенції дошкільників», семінару-практикуму «Розумна обережність-запорука безпеки», колективних та індивідуальних консультацій за наслідками контролю підвищилась професійна майстерність усіх категорій педагогічних працівників з питань охорони здоров’я, безпеки життєдіяльності та трудове виховання дітей раннього та дошкільного віку в процесі самообслуговування.

Про підвищення рівня педагогічної майстерності вихователів свідчить ряд колективних переглядів,метою яких стало підвищення професійної компетентності педагогів:

1. Заняття «Правила безпечної поведінки в лісі» (група дітей 5-го року життя № 5 вихователь Андросова О.А.).

2. Інтегроване заняття з використанням ІКТ «Як від лиха вберегтися?» (група дітей 6-го року життя № 2 та № 9 вихователі Лебединець В.В., Лахнова А.І.).

3. Заняття «Щоб не сталося лиха» (група дітей 6-го року життя № 6 вихователь Борисенко В.О.).

4. Перегляд режимного процесу «Готуємося до прогулянки» (групи дітей 3-го та 4- го року життя № 11, № 3 вихователі Бєлік В.О. та Євлахова І.П.).

5. Перегляд режимного процесу «Підготовка до обіду. Обід» (групи ді-тей 3-го року життя № 4 вихователь Тіщенко Ю.Б.).

6. Перегляд заняття «Ляля хоче спати» (група дітей 3-го року життя № 1 вихователь Літунова І.В.)

Однак не проведені заняття «Правила безпечної поведінки » (група дітей 5-го року життя № 7 вихователь Кучеревська Н.В.) і день педагогічної май-стерності «Фізкультурно-оздоровча робота – шлях до зміцнення фізич-ного та психічного здоров’я дитини» вихователем Храмцовою Н.М.

Колективні перегляди мали чітку практичну спрямованість. Вихователі ділилися досвідом педагогічної діяльності, демонстрували впровадження новітніх сучасних технологій. Ці форми роботи сприяли виявленню творчих, ініціативних педагогів, розвитку їх природних здібностей та підвищенню професійного рівня. Застосовані інноваційні форми роботи, які сприяли удосконаленню теоретичних знань та практичних умінь присутніх, підвищили їх педагогічну майстерність та творчий потенціал.

Враховуючи основні положення Базового компоненту дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», єдину науково-методичну тему, над якою працює район («Підвищення ефективності та якості освіти шляхом формування професійної компетентності педагогічних працівників»), з метою вдосконалення педагогічної майстерності, а також виходячи з аналізу роботи за минулий навчальний рік, КЗ «ДНЗ № 237» у 2015/2016 навчальному році працював над науково-методичною темою:

забезпечення ефективності та якості дошкільної освіти шляхом створення оптимальних умов, підвищення якості освітнього процесу та формування життєвої компетенції дітей дошкільного віку.

Колектив дошкільного навчального закладу розв’язував такі пріоритет-ні завдання:

1. Формування життєвої компетентності з питань безпеки життєдіяльності та захисту здоров’я дітей шляхом засвоєння правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації природничого та техногенного характеру.

2. Трудове виховання дітей раннього та дошкільного віку в процесі самообслуговування.

3. Створення оптимальних умов для формування мовленнєвої компетенції у дітей дошкільного віку.

Протягом навчального року велика увага приділялася роботі з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади. Робота з цього питання проводилась у тісному зв’язку зі ХСОШ № 11. Облік дітей від народження до 6-ти років організовували працівники дошкільного закладу, які складали списки дітей та проводили роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності залучення дітей до навчального-виховного процесу.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Проводились заходи щодо подальшої організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Працював консультативний центр «Батьківський клуб». Робота Консультативного пункту розпочата відповідно до наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України від 30.06.2011

№ 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім`ї». До роботи були залучені всі педагоги і фахівці дошкільного закладу: завідувач, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, сестра медична старша, музичний керівник.

З батьками були проведені консультації, лекторії, теоретичний семінар, тестування, батьківські збори.Така робота дозволила: надати всебічну допомогу сім`ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім`ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізіологічних особливостей, культурних потреб; сприяти соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім`ї; забезпечити взаємодію між дошкільним навчальним закладом іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

Розглядались питання:

· «Розвиток мовлення як важлива передумова підготовки дітей до шкільного навчання» (консультація);

· «Шляхи соціалізації дітей дошкільного віку» (ділова гра);

· «Психологічна готовність дітей до школи» (семінар)

· «Готуємо дитину до школи» (розвивальне заняття);

· «Особливості вольової та мотиваційної готовності до навчання шестирічних» (практичний семінар).

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягала у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Разом з працівниками ХСОШ № 11 були проведені спільні заходи:

- «Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою» (круглий стіл).

- «У школу зі стійкими навичками» (зустріч батьків з учителями початкових класів).

- « Готовність дитини до шкільного навчання »(анкетування);

- «Створюємо для дитини «ситуацію успіху» (тренінг);

- спільний перегляд уроків з математики та занять з логіко-математичного та планувати заходи для підвищення професійної компетентності вихователів.

Керуючись законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови», «Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 12.03.2003 № 305 (п.44), Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), виконуючи завдання програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» протягом навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних задач, які були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та вдосконалення організації навчально-виховного процесу.

Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності дошкільної підготовки дітей старшого дошкільного віку, складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження дітей, який щорічно оновлюється та доповнюється. Своєчасно та систематично доводилась інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах, здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, що мають дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільний заклад.

Робота з батьками, діти яких не відвідують дошкільні навчальні заклади та мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу, організовувалась у різних напрямках, а саме:

- Дні відкритих дверей: «Організація життєдіяльності дошкільників»,

«Розвивальний простір, сприятливий для виникнення самостійної діяльності дошкільників»;

- засідання «Школи молодих батьків»: «Вплив сімейного спілкування на розвиток та виховання особистості дитини», «Дитина в світі прекрасного»;

- консультації: «Соціалізація дитини в родині», «Загартування у дитячому садку та сім’ї», «Підготовка дітей до школи»;

- тематичні виставки для батьків: «Природа вчить доброти», «Великодні подарунки».

У дошкільному закладі педагогами проводилась роз’яснювальна та просвітницька робота з сім’ями, які потребують соціального захисту; здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, де виховуються діти пільгових категорій. В дошкільному навчальному закладі виховуються діти із зони АТО (12 чол.), яким приділяється особлива увага вихователів та прктичного психолога:

- група № 1 - Юхименко Софія, Гриценко Макар,Гаврилов Максим;

- група № 4 - Ілюшин Максим, Курячий Олексій;

- група № 6 - Полякова Софія, Руденко Аліна;

- група № 7 - Бородіна Віка, Костенко Злата, Родона Аміна,

Ковальова Єва;

- група № 9 - Ілюшина Катя;

- група № 10 – Коновалов Кирило.

Заслуговує на увагу інформаційне забезпечення батьків. Методична служба закладу прикладала максимум зусиль для забезпечення і підвищення якості дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу ДНЗ з використанням інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ). Задля цього працівниками закладу регулярно оновлювався та поповнювався інтернет-сайт ДНЗ, на якому було викладено найнеобхіднішу інформацію з роботи дошкільного закладу, висвітлювались найважливіші події. Тут кожен бажаючий мав можливість переглянути фотоматеріали з виставок, перегорнути сторінки з життя дитячого садка, набути нових знань з питань виховання та розвитку малечі: «Школа батьків», «Сторінка психолога», «Корисні посилання», «Вас чекають в кожній групі» та ін. На сайті дошкільного навчального закладу можна було знайти відповіді на чимало різних питань щодо організації роботи закладу, поцікавитись, чим живе дитячий садок, ознайомитись з новинами, отримати потрібні консультації, ознайомитись з цікавими статтями про розвиток умінь і навичок своїх малюків, дослухатись до порад фахівців та провести дискусію з різних, іноді дуже складних питань.

Значна увага працівників закладу приділялася роботі в інформаційній міській освітній мережі «ІСУО». Регулярно вносилися зміни та доповнення до існуючої інформації. Широке впровадження інформаційних технологій в дошкільному закладі дозволило забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності педагогів та адміністрації закладу.

Під час аналізу планування роботи дошкільного навчального закладу було визначено, що педагоги, в основному, дотримувались таких прин-ципів, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність.

Головні річні завдання червоною ниткою пройшли через усі складові річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю. Однак, результативність роботи педагогів з батьками частково залишалася поза контролем (профілактика дитячого травматизму в побуті, питання морально-етичного виховання).

Протягом 2015/2016 навчального року продовжувалась контрольно-діагностична діяльність закладу у напрямку організації навчально-виховного процесу на засадах особистісно орієнтованого підходу шляхом продовження цілеспрямованої роботи з використанням таких видів контролю, як попереджувальний та поточний, що сприяло підвищенню успішності діяльності педагогів і позитивно вплинуло на результативність освітньо-виховного процесу в цілому.

У грудні 2015 року атестаційною комісією управлінням освіти адміністрації Фрунзенського району була здійснена атестаційна експертиза. За результатами проведення державної атестації дошкільний заклад визнано атестованим.

Протягом 2015/2016 навчального року адміністрація дошкільного закладу працювала над зміцненням матеріально-технічної бази. Дошкільний заклад було повністю забезпечено пральним порошком, миючими та дезинфікуючими засобами.

Завдяки залученню благодійних внесків батьків за період з 01.09.2015 по 31.05.2016 здійснено поточні ремонти приміщень дошкільного навчального закладу, поліпшено навчально-методичну базу, придбані для зміцнення матеріально-технічної бази товари і матеріальні цінності:

№ з/п Найменування това- рів, матеріальних цінностей Сума в грн. Підрозділ Примітка
1 2 3 4 5
1. Миючі засоби 12 742,35 ДНЗ
2. Господарські товари 11 725,97 ДНЗ Лампочки,кріплення, лопа-ти, вимикач, рукавиці, сапки, граблі, мітла, за- мок, пензлі, макловиці, крани для сантехніки
3. Постільна білизна, рушники, покривала наматрацники 3552,50 1500,96 гр. № 5, № 9, № 11 ДНЗ Батьки гр. № 5, № 9, № 11
4. Канцтовари 2527,30 ДНЗ Папір, файли, скоби, ручки, зошити, обкладинки, стиплер, скотч, швидко- зшивачі
5. Медикаменти 910,96 кабінет сестри медичної старшої
6. Посуд: - кухонний посуд - кухонний посуд 5969,80 190,00 585,00 Харчоблок, ДНЗ група № 11 ДНЗ Батьки групи № 11 Батьки Омельченко О.М.
7. Килими, килимки 653,47 (3шт) 5850,00 (2 шт.) ДНЗ група № 11 Батьки групи № 11
1 2 3 4 5
8. Меблі: шафи, дошки, столи, стільці, лавки, вішалки для полоте- нець, ігрова зона «Лікарня» 24734,92 гр.. № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10,№ 11 Батьки груп № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11
9. Дидактичні матеріа- ли, посібники, стен- ди, плакати, журна -ли, випиловки, банери 5831,38 ДНЗ
10. Технологічне облад -нання: - праска (2 шт.) - ваги - лампа бактерицидна 988,90 899,10 3250,00 770,00 ДНЗ група № 1 Харчоблок група № 1 Батьки групи № 1 Батьки групи № 1
11. Технічні засоби: - БФП; - Безпровідний маршрутизатор 3 100,00 899,00 ДНЗ; ДНЗ подарунок адміністрації Фрунзенського району
12. Засоби пожежогасін- ня: - технічне обслугову- вання вогнегасників; - технічне обслугову- вання внутрішніх по-жежних кранів - повірка діелектрич них рукавиць 891, 00 1 313,76 40, 00 ДНЗ ДНЗ ДНЗ
13. Іграшки 2 337,41 ДНЗ
14. Продукти харчуван- ня (вода гарантованої якості) 2 005,45 ДНЗ
15. Спецодяг 1995,00 ДНЗ
16. Придбання фарби 1035,50 ДНЗ

Для дотримання санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення охорони праці і безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу протягом 2015/2016 навчального року були проведені ремонті роботи:

№ з/п Найменування видів робіт Сума в грн. Підрозділ Примітка
1 2 3 4 5
1. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій системи водовідведен- ня та водопостачання 3812,70 туалетні кімнати гр. № 2, № 5,№ 6, № 9,№ 11 пральня,харчоблок
2. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій в системі електроосвіт- лення 1073,00 Приміщення закладу, підвальне приміщення
3. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій та виконання заходів припису Держенерго- нагляду в системі теплопостачання 5657,21 підвальне приміщення
4. Ремонт технологічного обладнання 400,00 харчоблок
5. Дератизація приміщення ДНЗ 255,00 ДНЗ
6. Придбання піску 700,0 ДНЗ
7. Ремонт музичного інструмента 200,00 ДНЗ
8. Покіс трави на території ДНЗ 800,00 ДНЗ
9. Повірка засобів вимі-рювальної техніки ( манометри, електро -плити, ваги, лічиль- ники, пломбування) 1050,00 ДНЗ
10. Ремонт комп’ютерної та оргтехніки (фото- апарат) Ремонт праски 300,00 ДНЗ
11. Підготовка системи теплопостачання до опалювального сезону 2016 року 2000,00 ДНЗ
12. Установка конструкції з енергозберігаючим вікном та дверями 8 020,00 роздягальня гр. № 4 Батьки групи № 4
13. Ремонтні роботи 1210,50 ДНЗ
14. Поліграфічні послуги 2028,90 ДНЗ

Організація ігрового середовища в дошкільному навчальному закладі відповідає завданням фізичного і психологічного благополуччя дошкільника.

Добір та розташування іграшок та ігрового матеріалу в групах відповідає вимогам інструктивно-методичного листа МОН України від 18.07.2008 №1\9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах». Однією з важливих складових предметного середовища кожної групи є іграшки, що створюють оптимальні умови для розвитку дитини, які визначає Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Багато придбано різних іграшок: предмети лялькового вжитку; транспорт, техніка, споруди; іграшки для ігор з піском, снігом, водою, тощо.

Окреме місце в кожній групі займають настільні ігри, сенсорні іграшки, спортивно-моторні, будівельно-конструктивні іграшки. Для успішної реалізації роботи з ігрової діяльності вихователі працювали в тісному взаємозв’язку з батьками. Для цього в кожній групі виготовлені папки-пересувки, в яких батькам надавались практичні поради і рекомендації. Вихователями планувались і проводились бесіди, консультації з батьками з даного питання. Педагоги намагались активізувати всіх членів родини з метою формування правильного розуміння щодо забезпечення всебічного розвитку дитини за допомогою гри.

Територія закладу дбайливо прикрашена квітниками, облаштована сучасними декоративними клумбами. Обладнання дошкільного навчального закладу відповідає нормативним вимогам, його кількість достатня для повноцінної роботи протягом року. Ремонтні роботи проводились співробітниками дошкільного закладу та батьками.

Але потребує продовження ремонту система теплопостачання в спальній кімнаті групи № 7 і рекреаціях дошкільного закладу; аварійна ситуація з системою водовідведення в туалетній кімнаті групи № 4 і № 8, необхідно щорічне поновлення сходів рекреацій І і ІІ поверху в приміщенні ДНЗ, потребують поточного ремонту групові приміщення, приміщення холу на І поверсі, ігрове і спортивне обладнання на прогулянкових майданчиках, асфальтування до доріжки до ігрового майданчика групи № 7.

Харчоблок закладу укомплектований персоналом відповідно до штатних розписів. Роботу харчоблоку забезпечують: шеф-кухар, кухар, підсобний робітник, комірник. Робітники харчоблоку своєчасно проходять медичний огляд, здають систематично санітарний мінімум (останній – 31.03.2014), про що свідчать відмітки в особистих медичних книжках.

У закладі в наявності документація щодо організації харчування дітей відповідно до Примірної Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059, номенклатури справ та інформаційні документи, які регламентують роботу щодо організації харчування дітей.

У всіх групах, коморі, на харчоблоці виконується санітарно-гігієнічний режим. Кожна група оформила куточки помічника вихователя, де розміщено правила миття посуду, використання миючих засобів. На харчоблоці обладнано постійний куточок кухаря, в якому розміщено список дітей, які потребують дієтичного харчування, норми харчування, вимоги щодо обробки сировини тощо.

На харчоблоці, у приміщеннях груп наявні інструкції щодо правил миття кухонного та столового посуду, інвентарю, обладнання, які неухильно виконуються персоналом закладу.

Постачання продуктів харчування здійснювало КП «Дошкільне харчування». У дошкільному закладі за рахунок батьківських коштів для забезпечення питного режиму та приготування І та ІІІ страв використовується вода гарантованої якості «Роганська», постачання якої здійснює приватна фірма «Галс». Вода зберігається у спеціальній ємкості, яка відповідає санітарним нормам. Систематично проводиться її перевірка та обробка. Сестра медична старша, завгосп-комірник ретельно контролюють замовлення, терміни використання води та умови зберігання.

У дошкільному навчальному закладі харчування дітей організоване згідно з показниками їх здоров’я (ступінь фізичного розвитку дітей, поширеність захворювань, у тому числі шлунково-кишкових, індекс здоров’я тощо) – дієтичне харчування для 4 дітей відповідно до наданих довідок.

Вихователі та помічники вихователів ґрунтовно обізнані щодо питань культурно-гігієнічного та естетичного виховання дітей. У кожній віковій групі згідно з програмою «Дитина» проводилася робота з виховання культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Дітей вчили сідати за стіл охайними, з чистими руками; сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами, серветками.

Питання раціонального харчування дітей розглядалися на батьківських зборах, консультаціях для батьків, висвітлювалися в інформаційних куточках, щомісячно аналізувалися на нарадах при завідувачу. Батькам доведено інформацію про режим і специфіку харчування у дошкільному навчальному закладі.

Показниками правильної організації харчування в дошкільному закладі були показники здоров'я дітей (ступінь фізичного розвитку дітей за результатами антропометричних вимірювань). Оцінка рівня фізичного розвитку проводилась з використанням стандартних таблиць: для дітей до 3-х років – 1 раз на місяць, від 3-х років до 6- ти років – 1 раз у квартал. Одночасно з цим враховувались й абсолютні показники приросту маси тіла за певний проміжок часу, які заносились у журнал антропометрії. Особлива увага приділялась дітям із групи ризику (діти з надлишком або дефіцитом маси тіла).

З 01 січня 2016 року Харківською міською радою були встановлені такі норми харчування:

- у групах з 9-10,5-12-годинним перебуванням у закладі - 17,00 грн (з розрахунку: 10,20 грн – бюджетні кошти та 6,80 грн – батьківська плата);

Фінансування харчування дітей пільгового контингенту здійснювалось своєчасно за рахунок бюджетних коштів. Так було встановлено знижку з плати за харчування дитини на 50% від вартості харчування Вигорчук Ярославу ( гр. № 2) та Вигорчук Ілані ( гр. № 8), як дітям з багатодітної сім’ї.

Меню складалося згідно з картотекою, проводилася заміна відповідно до таблиці заміни продуктів. Аналіз меню-розкладок, примірного двотижневого меню показав, що в основному готуються різноманітні страви.

Заявки на базу подавалися своєвчасно і постачання продуктів теж було своєчасним. Прийом продуктів проводився комірником Маниловою І.П. у присутності сестри медичної старшої Самотуги Н.Я. (при наявності супроводжуючих документів), які оцінюють їх якість за зовнішнім виглядом, кольором, запахом та відповідними сертифікатами. Видача готових страв дозволялася тільки після зняття проби сестрою медичною старшою. Перед кожним прийомом їжі кухарем у присутності медичного працівника проводиться відбір добових проб, які зберігаються 24 години. Слід зазначити, що не систематично дотримується принцип наступності, єдності вимог при організації харчування дітей дошкільного навчального закладу та родини. Мають місце поодинокі випадки, коли у вихідні, святкові дні батьки надають дітям торти, тістечка, напої, у тому числі солодкі, газовані, що приводить до небажаних результатів, тому потребує удосконалення просвітницька робота з батьками щодо організації правильного харчування дітей дошкільного віку вдома.

Працівники харчоблоку виконують правила санітарного утримання приміщення, обладнання, інвентарю; правил кулінарної обробки продуктів та технології приготування їжі.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну

дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Показники виконання натуральних норм харчування наступні:

№ з/п Назва продуктів харчування 2013/2014 н.р. 2014/2015н.р. 2015/2016 н.р.
1. Хліб 100% 100% 100%
2. Крупи 110% 128% 106,2%
3. Цукор 89% 79% 82,2%
4. Борошно 94% 101% 90,6%
5. Картопля 78% 70% 83,0%
6. Олія 73 % 62 % 70,3%
7. Молоко 59% 60% 48,1%
8. Сухофрукти 89% 94% 100%
9. Масло вершкове 60% 70% 66,3%
10. Сметана 49% 50% 38,7%
11. М’ясо 60% 68% 67,1%
12. Яйце 77% 81% 81,0%
13. Риба 58% 51% 55,6%
14. Овочі 79% 66% 64,9%
15. Сир кисломолочний 46% 38% 41,4%
Середній відсоток 74,0 % 70,0% 73,0%

Енергетична цінність продуктів харчування

Ясла Сад
Показники План Факт % План Факт %
Білки 46,6 33,18 71% 68,1 47,51 70%
Жири 45,6 33,9 74% 71,1 48,6 68%
Вуглеводи 167,6 159,33 95% 240,0 213,13 89%
Енергоцінність 1267 1048,1 83% 1874 1304,8 70%

Показники виконання натуральних норм порівняно з минулим роком в основному покращились, що привело до збільшення середнього відсотка.

Протягом навчального року значна увага приділялась поглибленій роботі щодо фізичного та психологічного здоров'я дітей шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищення рухової активності дітей.

У дошкільному навчальному закладі створені всі належні умови для фізичного виховання дошкільників. Дошкільні групи укомплектовані достатньою кількістю меблів відповідно до віку та ростових показників дітей. Освітлення групових приміщень відповідає санітарним нормам, але потребують оновлення стільців в групі № 4 (для дітей раннього віку) та групи № 2 (для дітей молодшого дошкільного віку).

У роботі дошкільного навчального закладу важливе місце займало питання медико-педагогічного контролю, який здійснювався в усіх напрямках відповідно до вимог інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України з фізкультурно-оздоровчої роботи.

Адміністрацією дошкільного навчального закладу та медичними працівниками проводилися заміри моторної щільності та тренувального ефекту занять з фізичної культури. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм здійснювалося з урахуванням стану здоров’я кожної дитини та відбувалося відповідно до рекомендацій сестри медичної старшої Самотуги Н.Я. та сестри медичної з ЛФК Богомазової С.О.

Аналіз стану здоров΄я дітей

Показники стану здоров΄я Група здоров΄я Фізкультурна група Фізичний розвиток
Кількісні показники І ІІ ІІІ осн. Підг. Спец. Гарм. н/сер в/сер.
Кількість дітей 83 142 1 72 61 93 226 - -
% 36,7% 62,8% 0,5% 31,9% 27% 41,1 100% - -

Відповідно до критеріїв аналізу роботи з охорони життя, здоров’я та соціального захисту неповнолітніх реалізація планів з цього розділу річного плану проводилась на належному рівні, про що свідчать результати систематичного контролю за організацією раціонального харчування дітей, за станом санітарно-гігієнічних умов утримання та навчання дошкільників у кожній віковій групі. Фізичний розвиток дітей впливає на відвідуваність дошкільного навчального закладу.

Аналіз відвідування дітей за минулий 2015/2016 навчальний рік показав, що відвідування дітей знизився на 3,3 відсотка і середній показник склав 62,7 відсотка. Нестабільний рівень відвідування пов’язаний з простудними захворюваннями дітей (групи № 5, № 7) та недостатньою роботою з даного питання (№ 1, № 4, № 11). По групах відвідування відповідно становить:

Дата/ група № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11
2011/2012 74,8% 79,1% 67,2% 60,1% 74,5% 65,4% 74,1% 70,8% 72,2% 84,8% -
2012/2013 45,5% 89,0% 71,0% 56,0% 60,2% 57,2% 76,2% 73,2% 64,3% 79,4% -
2013/2014 55,8% 89,9% 63,5% 57,1% 74,8% 65,1% 79,4% 72,5% 68,5% 77,6% 51,9 %
2014/2015 51,5% 80,9% 73,9% 51,5% 59% 70,2% 68,2% 82,3% 75,4% 80,9 51,55%
2015/2016 55,5% 80,9% 58,7% 50,6%% 61,5% 74,8% 62,0% 62,4% 75,9%% 65,0% 42,8%

Порівняно з минулим навчальним роком відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу підвищився у групах № 1, № 5, № 6; в групі № 2 і№ 9 залишається стабільно високим. В групах № 3, № 4, № 7, № 8, 10, № 11 відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу знизився. Причинами цього стала недостатня просвітницька робота з сім’єю щодо питань оздоровчо-профілактичної роботи. Слід зазначити про низький рівень відвідування у поновленій групі № 11- 42,8% (вихователі Горяйнова Н.М., Бєлік В.О.), де проведений капітальний ремонт всіх систем життєзабезпечення та створені сучасні оптимальні умови для перебування вихованців. У групах раннього віку діти часом безпідставно залишаються вдома, бо один з батьків не працює. Крім того в групі групі № 3 (вихователь Євлахова І.П.), № 4 (вихователі Тіщенко Ю.Б., Кругова О.Б.,) , № 7 (вихователь Кучеревська Н.В.) недостатньо уваги приділяється комплексу заходів, які могли давати позитивні результати щодо зниження захворюваності дітей, а саме безсистемність проведення процесу загартовування, скорочення часу денної прогулянки, недостатня робота з питань валеологічної освіти. У вище названих групах організація роботи з фізичного виховання має змінитися на краще. Таким чином, проблема фізкультурно-оздоровчої роботи вирішується колективом не у повній мірі.

У кожній віковій групі наявний листок здоров΄я вихованців, складений за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Його обладнання в цілому відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей забезпечувала сестра медична старша Самотуга Н.Я. і закріплений лікар педіатр дитячої міської поліклініки № 15 Зубкова І.Д. (на випадок захворювання дітей інфекційними хворобами).

Медичний кабінет оснащений необхідними медикаментами та обладнанням відповідно до Переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті ДНЗ для надання невідкладної медичної допомоги, Положення про ізолятор ДНЗ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 22.09.2005 № 1090/11370, Санітарних норм і правил влаштування дошкільних навчальних закладів.

В2015/2016 навчального року значно покращилося середовище медичного кабінету, було придбано лангети, шпателі, ноші. Але необхідно придбати: набор скіаскопічних лінійок, маски гумові лицьові, дзеркальний офтальмоскоп за умов фінансування.

Аналіз захворюваності дітей

Показники 2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р.
Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі 3,0 2,9 2,9
Кількість випадків захворювання на 1000 населення 529 500 500
Кількість випадків захво-рювання ГРЗ на 1000 64,9 60 60

Отже, аналіз захворюваності за 2015/2016 навчальний рік дає підстави стверджувати, що протирецидивний курс оздоровлення (фітотерапія, часникотерапія, полоскання ротової порожнини рекомендованими настоями лікарських тощо) має позитивний результат і потребує продовження у наступному навчальному році.

На підставі системного аналізу захворюваності дітей і медичного моніторингу можна зробити висновок, що отримані результати зумовлено своєчасністю заходів, а саме:

- системою профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей; загартування;

- постійним обліком та аналізом проведення протирецидивного курсу оздоровлення;

- системою занять з фізичної культури;

- корекцією працездатності дітей на заняттях;

- індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу (врахування результатів і виконання рекомендацій згідно з моніторинґом стану здоров’я дітей);

- постійною співпрацею із сім’єю;

- контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;

- контролем за фізичним розвитком дітей;

- виявленням глибинних причин відхилень коґнітивної та поведінкової сфери за допомогою проведення медико-психолого-педагогічних

консультацій;

- розробкою рекомендацій на допомогу вихователям, постійною роботою методичної ради над теоретичною обізнаністю педагогів і практичною підготовкою.

У дошкільному навчальному закладі продовжується робота над впровадженням національної системи виховання шляхом вивчення рідної мови, історії, природи рідного краю, фольклору, народного мистецтва, національної символіки, народних традицій. Вихователі груп для дітей 5-го та 6-го року життя реалізацію завдань з даного аспекту вирішували шляхом використання різноманітних форм роботи з дітьми та їх батьками. Про це свідчать організовані для дітей:

- тиждень української мови «Ми живемо на Україні» (у січні 2016року),

- розваги «Зима іде – свята веде», «Великодні дзвони», «Шануємо великого Кобзаря»;

- тематичний концерт ««Люблю Вітчизну я свою»,

- виставка малюнків «Ми - діти твої, Україно!»,

- екскурсії, заняття-подорожі, благодійні концерти, ігрова діяльність.

У всіх групах оформлені українські осередки, де представлено державну символіку, предмети народно-прикладного мистецтва, дитячу літературу, фотоальбоми тощо. Це допоможе у вирішенні питання формування особис-тості дитини в контексті рідної культури, мови, обрядовості. Важливо у май-бутньому разом з батьками вирішувати питання не тільки щодо виховання інтересу і поваги до національної символіки, культури, звичаїв та традицій, а й створення умов для повноцінного оволодіння державною мовою дітьми, бо педагоги разом з батьками виховують майбутніх громадян України.

Але залишаються проблемними такі питання, як робота з вихованцями за особистісно орієнтованою моделлю навчання та виховання, розвиток твор- чої особистості, розвиток обдарованих дітей.

Велика увага приділялась безпеці життєдіяльності дітей. Протягом 2015/2016 навчального року був виготовлений наочний матеріал для вивчення правил дорожнього руху, оформлені папки-ширми з протипожежної безпеки, розроблені пам’ятки для батьків «Дитина на вулиці», «Поради батькам». Діти групи № 2 і № 9 прийняли участь у квітні 2016 року в міському конкурсі малюнків «Охорона праці очима дітей», присвячений Всесвітньому дню охорони праці.

Згідно з наказом по дошкільному закладу від 27.04.2016 № 38 «Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини» у дошкільному навчальному закладі» з 16.05.2016 по 20.05.2016 відповідно до плану заходів проводився «Тиждень безпеки дитини», який сприяв:

- поліпшенню якості навчально-виховної роботи з дітьми в дошкільному закладі з

питань особистої безпеки та захисту життя у разі виникнення надзвичайних

ситуацій;

- удосконаленню теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників

дошкільного закладу з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- пропаганді педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів із

запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

У проведенні «Тижня безпеки дитини» приймали участь працівники дошкільного закладу, вихованці та їх батьки. В рамках «Тижня безпеки» 19.05.2016 був проведений огляд-конкурс на кращий стан організаційної, практичної, навчально-виховної роботи з питань захисту життя та здоров’я дітей під час надзвичайних ситуацій. На належному рівні 20.05.2016 проведено практичне відпрацювання евакуації дітей та працівників дошкільного закладу на випадок надзвичайних ситуацій.

Неодноразово дане питання розглядалось на групових та загальних батьківських зборах, інформація висвітлювалась на сайті дошкільного закладу. У квітні 2016 року на виробничій нараді розглядалось питання «Про охорону життя і зміцнення здоров′я дітей», де висвітлювалось питання «Робота колективу по запобіганню всім видам дитячого травматизму дітей у весняно-літній період та заходи з підготовки дошкільного закладу до нового навчального року».Також питання щодо охорони життя та зміцнення здоров’я дітей систематично включено до порядку денного нарад при завідувачу.

Висновки:

Проведений аналіз свідчить про достатній рівень організації роботи колективу закладу в 2015/2016 навчальному році. Були виконані нормативно-правові акти чинного законодавства, а саме: закону України «Про освіту», закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти. Спрямовуючи навчально-виховний процес на досягнення головних річних завдань, педагоги проявили ґрунтовну професійну компетентність та забезпечили нормативні рівні і стандарти сучасної освіти.

Але на основі отриманих результатів можна виділити такі недоліки:

- потребує удосконалення інформаційно-просвітницька робота з батьками щодо організації правильного харчування дітей дошкільного віку вдома;

- потребує удосконалення профілактична робота з батьками щодо організації безпечної діяльності дітей дошкільного віку вдома та запобігання всім видам дитячого травматизму;

- потребує уваги питання щодо підвищення рівня відвідування вихованцями дошкільного закладу та зниження захворюваності дітей раннього віку;

- потребує уваги організація активної пізнавальної діяльності дошкільників та продуктивна робота колективу щодо формування у дошкільників національної культури, виховання патріотизму, ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу.

Пропозиції:

1. Підвищити рівень освітньо-виховного процесу через впровадження в практику роботи з дітьми новітніх освітніх технологій, ІКТ, передового педагогічного досвіду як власного, так і інших дошкільних закладів району і міста.

2. Удосконалити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками щодо організації правильного харчування дітей дошкільного віку вдома.

3. Продовжувати ефективну роботу щодо зниження захворюваності дітей раннього віку та покращання відвідування дітей старшого дошкільного віку.

4. Продовжувати роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, виховання у дітей шанобливого ставлення до родини та поваги до традицій і звичаїв українського народу.

5.Провести поточний ремонт системи теплопостачання в спальній кімнаті групи № 7 і рекреаціях дошкільного закладу; ліквідувати аварійну ситуацію в системі водовідведення в туалетній кімнаті групи № 4 і № 8, поновити сходи рекреацій І і ІІ поверху в приміщенні ДНЗ.

6. Провести поточний ремонт ігрового та спортивного обладнання на прогулянкових майданчиках, продовжити поновлення асфальтового покриття до групи № 7, системи теплопостачання (виконання припису Держенергонагляду), холу на І поверсі (виконання припису Фрунзенського РВ ГУ ДСНС України в Харківській області) при наявності залучених коштів.

Звіт

завідувача комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 237

комбінованого типу Харківської міської ради»

за 2014/2015 навчальний рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 237 комбінованого типу Харківської міської ради» наполегливо та цілеспрямовано працював у 2014/2014 навчальному році над реалізацією основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні у XXI столітті, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». КЗ «ДНЗ № 237» розташований на вулиці Межлаука, 8/1 і підпорядкований управлінню освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради. Розташований у типовому приміщенні, має належну матеріальну базу. Групові кімнати обладнані відповідними меблями, куточками для фізичного розвитку дітей, самостійної художньої діяльності, ігровими зонами.

Режим роботи – з 7.00 до 19.00;

заклад працює за 5-ти денним графіком роботи;

вихідні дні – субота, неділя;

кількість груп – 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку в тому числі 5 груп спеціальних для дітей з патологією опорно-рухового апарату.

затверджений контингент – 228 дітей.

Режим роботи дошкільного закладу 9-ти годинний. Крім того функціонують дві групи з 10,5 годинним режимом роботи та чотири з 12-годинним режимом роботи.

Тривалість дня 9,0 годин 10,5 годин 12,0 годин
Кількість дітей 78 37 113
Кількість працівників 44
За категорією педагогічний медичний обслуговуючий
18 3 23

Протягом навчального року велика увага приділялася роботі з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади. Робота з цього питання проводилась у тісному зв’язку зі ХСОШ № 11. Облік дітей від народження до 6-ти років організовували працівники дошкільного закладу, які складали списки дітей та проводили роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності залучення дітей до навчального-виховного процесу.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Проводились заходи щодо подальшої організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Працював консультативний центр «Батьківський клуб». Робота Консультативного пункту розпочата відповідно до наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України від 30.06.2011

№ 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім`ї». До роботи були залучені всі педагоги і фахівці дошкільного закладу: завідувач, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, сестра медична старша, музичний керівник.

З батьками були проведені консультації, лекторії, теоретичний семінар, тестування, батьківські збори.Така робота дозволила: надати всебічну допомогу сім`ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім`ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізіологічних особливостей, культурних потреб; сприяти соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім`ї; забезпечити взаємодію між дошкільним навчальним закладом іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

Розглядались питання:

· «Розвиток мовлення як важлива передумова підготовки дітей до шкільного навчання» (консультація);

· «Шляхи соціалізації дітей дошкільного віку» (ділова гра);

· «Психологічна готовність дітей до школи» (семінар)

· «Готуємо дитину до школи» (розвивальне заняття);

· «Особливості вольової та мотиваційної готовності до навчання шестирічних» (практичний семінар).

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягала у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Разом з працівниками ХСОШ № 11 були проведені спільні заходи:

- «Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою» (круглий стіл).

- «У школу зі стійкими навичками» (зустріч батьків з учителями початкових класів).

- « Готовність дитини до шкільного навчання »(анкетування);

- «Створюємо для дитини «ситуацію успіху» (тренінг);

- спільний перегляд уроків з математики та занять з логіко-математичного та планувати заходи для підвищення професійної компетентності вихователів.

Керуючись законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови», «Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 12.03.2003 № 305 (п.44), Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), виконуючи завдання програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» протягом навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних задач, які були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та вдосконалення організації навчально-виховного процесу.

Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності дошкільної підготовки дітей старшого дошкільного віку, складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження дітей, який щорічно оновлюється та доповнюється. Своєчасно та систематично доводилась інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах, здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, що мають дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільний заклад.

Робота з батьками, діти яких не відвідують дошкільні навчальні заклади та мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу, організовувалась у різних напрямках, а саме:

- Дні відкритих дверей: «Організація життєдіяльності дошкільників»,

«Розвивальний простір, сприятливий для виникнення самостійної діяльності дошкільників»;

- засідання «Школи молодих батьків»: «Вплив сімейного спілкування на розвиток та виховання особистості дитини», «Дитина в світі прекрасного»;

- консультації: «Соціалізація дитини в родині», «Загартування у дитячому садку та сім’ї», «Підготовка дітей до школи»;

- тематичні виставки для батьків: «Природа вчить доброти», «Великодні подарунки».

У дошкільному закладі педагогами проводилась роз’яснювальна та просвітницька робота з сім’ями, які потребують соціального захисту; здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, де виховуються діти пільгових категорій. В дошкільному навчальному закладі виховуються діти із зони АТО, яким приділяється особлива увага:

- група № 9 - Ілюшина Катя,

- група № 2 – Руднєв Ілля,

- група № 10 – Черенков Артур.

Заслуговує на увагу інформаційне забезпечення батьків. Методична служба закладу прикладала максимум зусиль для забезпечення і підвищення якості дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу ДНЗ з використанням інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ). Задля цього працівниками закладу регулярно оновлювався та поповнювався інтернет-сайт ДНЗ, на якому було викладено найнеобхіднішу інформацію з роботи дошкільного закладу, висвітлювались найважливіші події. Тут кожен бажаючий мав можливість переглянути фотоматеріали з виставок, перегорнути сторінки з життя дитячого садка, набути нових знань з питань виховання та розвитку малечі: «Школа батьків», «Сторінка психолога», «Корисні посилання», «Вас чекають в кожній групі» та ін. На сайті дошкільного навчального закладу можна було знайти відповіді на чимало різних питань щодо організації роботи закладу, поцікавитись, чим живе дитячий садок, ознайомитись з новинами, отримати потрібні консультації, ознайомитись з цікавими статтями про розвиток умінь і навичок своїх малюків, дослухатись до порад фахівців та провести дискусію з різних, іноді дуже складних питань.

Через сайт дошкільного закладу ми повідомляли батьків про події, які будуть відбуватися або відбулися у дошкільному закладі. Таке цільове спілкування дало змогу визначити питання, які найбільше хвилюють батьків, і відповідно коригувати зміст заходу. Користуючись можливостями сайту дошкільного навчального закладу, ми мали можливість презентувати склад педагогічного персоналу, облаштування груп, звіт про використання благодійних внесків, проведення свят та розваг, звіти керівників гуртка.

Значна увага працівників закладу приділялася роботі в інформаційній міській освітній мережі «ІСУО». Регулярно вносилися зміни та доповнення до існуючої інформації. Широке впровадження інформаційних технологій в дошкільному закладі дозволило забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності педагогів та адміністрації закладу.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2014/2015 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. З метою підвищення якості освіти навчально-виховний процес будувався на засадах гуманно-особистісного підходу.

Колектив дошкільного закладу продовжував роботу за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», використовуючи досвід вітчизняних та зарубіжних систем навчання та виховання дітей дошкільного віку, новинки методичної літератури. Навчально-виховний процес будувався на засадах гуманно-особистісного підходу. З метою ефективної роботи програмою здійснювалася відповідна робота, а саме: значно поповнено арсенал методичної та художньої літератури, ігрового та дидактичного матеріалів, проведено серію заходів для різної категорії педагогічних працівників. Також педагоги продовжували впроваджувати у практику роботи з дітьми програму «Будь здоровим, малюк!» (в групах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату). Колектив дошкільного навчального закладу працював над рішенням таких пріоритетних завдань:

1. Логіко-математична діяльність як засіб формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку.

2. Формування життєвої компетентності з питань безпеки життєдіяльності та захисту здоров’я дітей шляхом засвоєння правил дорожнього руху та правил пожежної безпеки.

3. Створення оптимальних умов для трудового виховання в процесі органі-зованої та самостійної предметно-практичної діяльності.

Пріоритетним напрямком за яким упродовж року працював дошкільний

заклад був фізкультурно - оздоровчий і валеологічний

Про підвищення рівня педагогічної майстерності вихователів свідчить ряд колективних переглядів:

у групах дітей 3-го року життя № 1, № 4 «Дидактична гра – ефективний засіб навчання» (вихователі Бєлік В.О., Горяйнова Н.М. – на високому рівні);

у групах дітей 4-го та 5-го року життя на тему: « Виховання безпечної по-ведінки» (вихователі Лахнова А.І., Лебединець В.В., Андросова О.А. – на високому рівні;

у групах дітей 6-го року життя № 3, № 8, № 10 « Математичні сходинки» (вихователі Храмцова Н.М. та Гринько О.О. - на високому рівні, вихова-тель Євлахова І.П. – на достатньому рівні).

Перегляди мали чітку практичну спрямованість. Вихователі ділилися досвідом педагогічної діяльності, демонстрували впровадження новітніх сучасних технологій. Ці форми роботи сприяли виявленню талановитих педагогів, розвитку їх природних здібностей та підвищенню професійного рівня.

На базі дошкільного навчального закладу проведене районне методичне об’єднання для вихователів груп раннього віку на тему: «Дидактична гра як засіб пізнання світу»(рівень проведення районного заходу за оцінкою експертів – високий). Застосовані інноваційні форми роботи, які сприяли удосконаленню теоретичних знань та практичних умінь присутніх, підвищили їх педагогічну майстерність та творчий потенціал.

Під час аналізу планування роботи дошкільного навчального закладу було визначено, що педагоги, в основному, дотримувались таких принципів, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність.

Головні річні завдання червоною ниткою пройшли через усі складові річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю. Однак, результативність роботи педагогів з батьками частково залишалася поза контролем (профілактика дитячого травматизма в побуті, питання морально-етичного виховання).

Протягом 2014/2015 навчального року продовжувалась контрольно-діагностична діяльність закладу у напрямку організації навчально-виховного процесу на засадах особистісно орієнтованого підходу шляхом продовження цілеспрямованої роботи з використанням таких видів контролю, як попереджувальний та поточний, що сприяло підвищенню успішності діяльності педагогів і позитивно вплинуло на результативність освітньо-виховного процесу в цілому.

У листопаді 2014 року Департаментом освіти було проведено вивчення рівня організації методичної роботи (оцінка експертів - достатній рівень) та організації роботи з охорони праці (оцінка експертів - високий рівень). За результатами вивчення членами комісії були надані пропозиції:

1. Удосконалити модель методичної роботи відповідно до пріоритетних напрямів діяльності та результатів аналізу роботи за минулий навчальний рік.

2. Підвищити професійну компетенцію педагогічних працівників закладу з питань інноваційних педагогічних технологій, їх впровадження в освітній процес.

3. Сприяти участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виствках, узагальненні ефективного педагогічного досвіду.

4. Систематизувати теоретико-методологічне забезпечення інноваційної діяльності.

5. Спонукати педагогічних працівників до видавничої діяльності.

Протягом 2014/2015 навчального року адміністрація дошкільного закладу працювала над зміцненням матеріально-технічної бази. Дошкільний заклад було повністю забезпечено пральним порошком, миючими та дезинфікуючими засобами.

Завдяки залученню благодійних внесків батьків за період з 01.09.2014 по 31.05.2015 здійснено поточні ремонти приміщень дошкільного навчального закладу, поліпшено навчально-методичну базу, придбані для зміцнення матеріально-технічної бази товари і матеріальні цінності:

№ з/п Найменування товарів, матеріальних цінностей Сума в грн. Підрозділ Примітка
1 2 3 4 5
1. Миючі засоби 7561,96 ДНЗ
2. Господарські товари 6233, 21 ДНЗ Лампочки,кріплення,розетки, вимикач,рукавиці,ліхтар, граблі,мітла ,замок,пензли, макловиці
3. Постільна білизна 11 559, 40 гр. № 2, № 6, № 7, № 9 благодійна допомога батьків Тітова О.О.(10 комплектів білизни),Косенко О.С.(наматрацники)
4. Канцтовари 1 731, 08 ДНЗ Папір, файли,скоби, штампи, зошити,обкладинки,степлер, скотч,теки - швидкозшивачі
5. Медикаменти 100,00 кабінет сестри медичної
6. Посуд: - кухонний посуд - кухонний посуд 5 207,00 1090,00 Харчоблок, Група № 3, група № 7
7. Килимове покриття 2480,00 гр. № 2
8. Меблі для ігрових зон Паркан дерев`яний секційний 13206,90 4050,00 гр. № 1, № 2, № 5, № 8, № 10, № 11 Ткаченко М.О.(ліжко), Матюніна Є.П.(шафа), Цимбалюк І.В.(ліжко) Благодійна допомога батьків Гриценко О.А.
9. Дидактичні матеріали, посібники, банери 6 800, 82 ДНЗ Стенд«Замок»,випиловки, декорації дерев,журнали, плакат,таблички дерев, ксерокс
10. 1 Технологічне обладнання: - праска 2 385,00 3 Пральня 4 5
11. Технічні засоби: - ноутбук; - принтер з комплектуючими 5900,00 1949,00 +307,75 ДНЗ; Кабінет завідувача подарунок адміністрації Фрунзенського району
12. Засоби пожежога-сіння: - технічне обслугову-вання вогнегасників; - технічне обслугову-вання внутрішніх пожежних кранів; - повірка діелектрик-чних килимків 500,00 1259,09 255,00 ДНЗ
13. Іграшки 1000,00 ДНЗ
14. Продукти харчування 3 031,29 ДНЗ
15. Спецодяг 2636,98 ДНЗ
16. Придбання фарби 1 136,00 ДНЗ

Для дотримання санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення охорони праці і безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу протягом 2014/2015 навчального року були проведені ремонті роботи:

№ з/п Найменування видів робіт Сума в грн. Підрозділ Примітка
1 2 3 4 5
1. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій системи водовідведення та водопостачання 4145,00 туалетна кімната в зала ЛФК,пральня,харчоблок, гр.№ 3,№ 1
2. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій в системі електроосвітлення 4269,00 Харчоблок,приміщення закладу, підвальне приміщення Світильники (17шт.), заміна розеток та патронів
3. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій в системі опалювання 100,00 підвальне приміщення
4. Ремонт технологічного обладнання 1979,34 харчоблок
5. Дератизація приміщення ДНЗ 205,00 ДНЗ
6. Придбання піску 479,20 ДНЗ
7. Ремонт музичного інструмента 160,00 Музична зала
8. Покіс трави на території ДНЗ 586,00 ДНЗ
9. Повірка засобів вимірювальної техніки 1500,07 ДНЗ Манометри,плити, ваги, лічильника, пломба
10. Ремонт комп’ютерної та оргтехніки (фотоапарат) Ремонт праски 350,00 58, 10 ДНЗ ДНЗ
11. Оформлення документації систем електро-,-водотеплопостачання 1600,00 ДНЗ
12. Асфальтування території (120 м2) ДНЗ нові батьки
13. Установка пластикових вікон (4 шт.) 34620,00 гр. № 4, № 5, № 7, кабінет масажу
14. Ремонтні роботи (поновлення штукатурного стану, відткоси вікон) 897,00 ДНЗ Кабінет масажу (відкоси вікон)

Організація ігрового середовища в дошкільному навчальному закладі відповідає завданням фізичного і психологічного благополуччя дошкільника.

Добір та розташування іграшок та ігрового матеріалу в групах відповідає вимогам інструктивно-методичного листа МОН України від 18.07.2008 №1\9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах». Однією з важливих складових предметного середовища кожної групи є іграшки, що створюють оптимальні умови для розвитку дитини, які визначає Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Багато придбано різних іграшок: предмети лялькового вжитку; транспорт, техніка, споруди; іграшки для ігор з піском, снігом, водою, тощо.

Окреме місце в кожній групі займають настільні ігри, сенсорні іграшки, спортивно-моторні, будівельно-конструктивні іграшки. Для успішної реалізації роботи з ігрової діяльності вихователі працювали в тісному взаємозв’язку з батьками. Для цього в кожній групі виготовлені папки-пересувки, в яких батькам надавались практичні поради і рекомендації. Вихователями планувались і проводились бесіди, консультації з батьками з даного питання. Педагоги намагались активізувати всіх членів родини з метою формування правильного розуміння щодо забезпечення всебічного розвитку дитини за допомогою гри.

Територія закладу дбайливо прикрашена квітниками, облаштована сучасними декоративними клумбами. Обладнання дошкільного навчального закладу відповідає нормативним вимогам, його кількість достатня для повноцінної роботи протягом року. Ремонтні роботи проводились співробітниками дошкільного закладу та батьками.

Але потребує продовження ремонту система водовідведення в туалетній кімнаті групи № 6; аварійна ситуація з системою водовідведення в туалетній кімнаті групи № і № 3, необхідно щорічне поновлення сходів рекреацій І і ІІ поверху в приміщенні ДНЗ, потребують поточного ремонту групові приміщення, приміщення пральні, ігрове і спортивне обладнання на прогулянкових майданчиках.

Дошкільний заклад укомплектований педагогічними кадрами на 90 %: 1- завідувач, 1 – вихователь-методист, 1-музичний керівник, 1 – практичний психолог, 14- вихователів, наявна вакансія музичного керівника (1,5 ставки).

Вищу освіту мають 10 педагогів, середню спеціальну - 8 педагогів, що становить 56 % та 44% відповідно до загальної кількості педагогів. Рівень освіти педагогів дошкільного закладу порівняно з минулим роком не змінився.

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ

2014/2015 навчальний рік

Упродовж 2014/2015 навчального року проводилася робота по створенню умов для ефективної професійної діяльності.

Було проведеноряд різноманітних форм роботи з кадрами, які спрямовані на підвищення рівня професійної майстерності педагогів та якості розвитку дітей. Особлива увага зверталась на формування компетентності педагогів: збагачення духовної культури, бажання брати участь у колективній педагогічній творчості, готовності до створення нових цінностей та прийняття творчих рішень. Педагоги дошкільного закладу підвищили рівень професійної майстерності, відвідуючи районні методичні заходи та курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Практикуються звіти вихователів про проходження курсової підготовки на нарадах при завідувачу.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

№ п/п Вид діяльності Кількість педагогів %% Кількість педагогів %% Кількість педагогів %% Кількість педагогів %%
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
1. Курсова підготовка 3 18% 3 18% 5 24 % 4 22%
2. Атестація - - 4 22% 3 17 % 4 22%
3. Самоосвіта 17 100% 18 100% 18 100 % 18 100%
4. Участь в роботі творчих груп 7 40% 7 39% 7 39 % 7 39%
5. Участь у підготовці і проведенні методичних заходів для району 18 100% 10 58% 11 61% 12 70 %

Педагоги систематично знайомилися з новинками методичної літератури, матеріалами журналів та газет. Усе це сприяло підвищенню кваліфікаційного рівня безпосередньо на робочому місці, дозволило використовувати у своїй роботі успішний педагогічний досвід та бути в курсі змін у законодавстві у галузі освіти та науки.

Педагоги відвідували районні методичні об’єднання, під час роботи яких знайомились з досягненнями колег району, зі шляхами втілення в практику роботи особистісно-орієнтованого підходу, ділились власними знахідками щодо побудови стосунків з дітьми та батьками. Результатом самоосвіти стали цікаві підходи до застосування прийомів розвитку творчої особистості як на заняттях, так і під час проведення режимних процесів.

Через сайт дошкільного закладу ми повідомляли батьків про події, які будуть відбуватися або відбулися у дошкільному закладі. Таке цільове спілкування дало змогу визначити питання, які найбільше хвилюють батьків, і відповідно коригувати зміст заходу. Користуючись можливостями сайту дошкільного навчального закладу, ми мали можливість презентувати склад педагогічного персоналу, облаштування груп, звіт про використання благодійних внесків, проведення свят та розваг, звіти керівників гуртка.

Спрямовуючи навчально-виховний процес на досягнення головних завдань, адміністрацією дошкільного навчального закладу були сплановані і проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи з педагогічними працівниками: засідання педагогічної ради, колективні перегляди різних видів діяльності з дітьми, консультації, семінари, семінари-практикуми, ділові ігри, анкетування, тестування, що сприяло збагаченню інтересів, духовних і професійних потреб педагогів та стимулюванню наукового пошуку і впровадження досягнень науки у практику роботи з дітьми.

Харчоблок закладу укомплектований персоналом відповідно до штатних розписів. Роботу харчоблоку забезпечують: шеф-кухар, кухар, підсобний робітник, комірник. Робітники харчоблоку своєчасно проходять медичний огляд, здають систематично санітарний мінімум (останній – 31.03.2014), про що свідчать відмітки в особистих медичних книжках.

У закладі в наявності документація щодо організації харчування дітей відповідно до Примірної Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059, номенклатури справ та інформаційні документи, які регламентують роботу щодо організації харчування дітей.

У всіх групах, коморі, на харчоблоці виконується санітарно-гігієнічний режим. Кожна група оформила куточки помічника вихователя, де розміщено правила миття посуду, використання миючих засобів. На харчоблоці обладнано постійний куточок кухаря, в якому розміщено список дітей, які потребують дієтичного харчування, норми харчування, вимоги щодо обробки сировини тощо.

На харчоблоці, у приміщеннях груп наявні інструкції щодо правил миття кухонного та столового посуду, інвентарю, обладнання, які неухильно виконуються персоналом закладу.

Постачання продуктів харчування здійснювало КП «Дошкільне харчування». У дошкільному закладі за рахунок батьківських коштів для забезпечення питного режиму та приготування І та ІІІ страв використовується вода гарантованої якості «Роганська», постачання якої здійснює приватна фірма «Галс». Вода зберігається у спеціальній ємкості, яка відповідає санітарним нормам. Систематично проводиться її перевірка та обробка. Сестра медична старша, завгосп-комірник ретельно контролюють замовлення, терміни використання води та умови зберігання.

У дошкільному навчальному закладі харчування дітей організоване згідно з показниками їх здоров’я (ступінь фізичного розвитку дітей, поширеність захворювань, у тому числі шлунково-кишкових, індекс здоров’я тощо) – дієтичне харчування для 2 дітей відповідно до наданих довідок.

Вихователі та помічники вихователів ґрунтовно обізнані щодо питань культурно-гігієнічного та естетичного виховання дітей. У кожній віковій групі згідно з програмою «Дитина» проводилася робота з виховання культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Дітей вчили сідати за стіл охайними, з чистими руками; сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами, серветками.

Питання раціонального харчування дітей розглядалися на батьківських зборах, консультаціях для батьків, висвітлювалися в інформаційних куточках, щомісячно аналізувалися на нарадах при завідувачу. Батькам доведено інформацію про режим і специфіку харчування у дошкільному навчальному закладі.

Показниками правильної організації харчування в дошкільному закладі були показники здоров'я дітей (ступінь фізичного розвитку дітей за результатами антропометричних вимірювань). Оцінка рівня фізичного розвитку проводилась з використанням стандартних таблиць: для дітей до 3-х років – 1 раз на місяць, від 3-х років до 6- ти років – 1 раз у квартал. Одночасно з цим враховувались й абсолютні показники приросту маси тіла за певний проміжок часу, які заносились у журнал антропометрії. Особлива увага приділялась дітям із групи ризику (діти з надлишком або дефіцитом маси тіла).

З 01 січня 2015 року Харківською міською радою були встановлені такі норми харчування:

- у групах з 9-10,5-12-годинним перебуванням у закладі - 13,00 грн (з розрахунку: 5,20 грн – бюджетні кошти та 7,80 грн – батьківська плата);

Фінансування харчування дітей пільгового контингенту здійснювалось своєчасно за рахунок бюджетних коштів. Так було встановлено знижку з плати за харчування дитини на 50% від вартості харчування Вигорчук Ярославу, група № 2, як дитині з багатодітної сім’ї.

На період з 01.09.2014 по 31.12.2014 встановлено безкоштовне харчування вихованцям:

- Стеценко Олексію, група № 9, як дитині, батьки яких є потерпілі від ЧАЕС;

- Ушкац Марії, група № 4, як дитині, батьки яких є потерпілі від ЧАЕС.

Меню складалося згідно з картотекою, проводилася заміна відповідно до таблиці заміни продуктів. Аналіз меню-розкладок, примірного двотижневого меню показав, що в основному готуються різноманітні страви.

Заявки на базу подавалися своєвчасно і постачання продуктів теж було своєчасним. Прийом продуктів проводився комірником Маниловою І.П. у присутності СЕ (при наявності супроводжуючих документів), які оцінюють їх якість за зовнішнім виглядом, кольором, запахом та відповідними сертифікатами. Видача готових страв дозволялася тільки після зняття проби сестрою медичною старшою. Перед кожним прийомом їжі кухарем у присутності медичного працівника проводиться відбір добових проб, які зберігаються 24 години. Слід зазначити, що не систематично дотримується принцип наступності, єдності вимог при організації харчування дітей дошкільного навчального закладу та родини. Мають місце поодинокі випадки, коли у вихідні, святкові дні батьки надають дітям торти, тістечка, напої, у тому числі солодкі, газовані, що приводить до небажаних результатів, тому потребує удосконалення просвітницька робота з батьками щодо організації правильного харчування дітей дошкільного віку вдома.

Працівники харчоблоку виконують правила санітарного утримання приміщення, обладнання, інвентарю; правил кулінарної обробки продуктів та технології приготування їжі.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну

дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Показники виконання натуральних норм харчування наступні:

№ з/п Назва продуктів харчування 2012/2013 н.р. 2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р.
1. Хліб 100% 100% 100%
2. Крупи 110% 128% 106,2%
3. Цукор 89% 79% 82,2%
4. Борошно 94% 101% 90,6%
5. Картопля 78% 70% 83,0%
6. Олія 73 % 62 % 70,3%
7. Молоко 59% 60% 48,1%
8. Сухофрукти 89% 94% 100%
9. Масло вершкове 60% 70% 66,3%
10. Сметана 49% 50% 38,7%
11. М’ясо 60% 68% 67,1%
12. Яйце 77% 81% 81,0%
13. Риба 58% 51% 55,6%
14. Овочі 79% 66% 64,9%
15. Сир кисломолочний 46% 38% 41,4%
Середній відсоток 74,0 % 70,0% 73,0%

Енергетична цінність продуктів харчування

Ясла Сад
Показники План Факт % План Факт %
Білки 46,6 33,18 71% 68,1 47,51 70%
Жири 45,6 33,9 74% 71,1 48,6 68%
Вуглеводи 167,6 159,33 95% 240,0 213,13 89%
Енергоцінність 1267 1048,1 83% 1874 1304,8 70%

Показники виконання натуральних норм порівняно з минулим роком в основному покращились, що привело до збільшення середнього відсотка.

Протягом навчального року значна увага приділялась поглибленій роботі щодо фізичного та психологічного здоров'я дітей шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищення рухової активності дітей.

У дошкільному навчальному закладі створені всі належні умови для фізичного виховання дошкільників. Дошкільні групи укомплектовані достатньою кількістю меблів відповідно до віку та ростових показників дітей. Освітлення групових приміщень відповідає санітарним нормам, але потребують оновлення стільців в групі № 4 (для дітей раннього віку) та групи № 6 (для дітей молодшого дошкільного віку).

У роботі дошкільного навчального закладу важливе місце займало питання медико-педагогічного контролю, який здійснювався в усіх напрямках відповідно до вимог інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України з фізкультурно-оздоровчої роботи.

Адміністрацією дошкільного навчального закладу та медичними працівниками проводилися заміри моторної щільності та тренувального ефекту занять з фізичної культури. Результати замірів свідчать про те, що рівень моторної щільності в порівнянні з першим півріччям підвищився.

Аналіз моторної щільністі занять з фізичної культури

Група Вік дітей І піврріччя 2012/2013 навчальни рік ІІ півріччя 2012/2013 навчальни рік І піврріччя 2013/2014 навчальни рік ІІ піврріччя 2013/2014 навчальни рік І піврріччя 2014/2015 навчальни рік ІІ піврріччя 2014/2015 навчальни рік
група № 2 5-ий р.ж. 72% 74% 73% 74% 72% 74%
група № 3 6-ий р.ж. 65% 66% 67% 69% 70% 71%
група № 5 4-ий р.ж. 71% 71% 73% 75% 63% 70%
група № 6 5-ий р.ж. 61% 62% 60% 64% 66% 74 %
група № 7 4-ий р.ж. 76% 77% 77% 80% 70% 71%
група № 8 6-ий р.ж. 72% 73% 73% 75% 70% 75%
група № 9 5-ий р.ж. 73% 75% 74% 76% 70% 76%
група №10 6-ий р.ж. 76% 77% 78% 80% 71% 74%

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм здійснювалося з урахуванням стану здоров’я кожної дитини та відбувалося відповідно до рекомендацій сестри медичної з ЛФК Богомазової С.О.

Аналіз стану здоров΄я дітей

Показники стану здоров΄я Група здоров΄я Фізкультурна група Фізичний розвиток
Кількісні показники І ІІ ІІІ осн. підг. спец. гарм. н/сер в/сер.
Кількість дітей 83 142 1 72 61 93 226 - -
% 36,7% 62,8% 0,5% 31,9% 27% 41,1 100% - -

Відповідно до критеріїв аналізу роботи з охорони життя, здоров’я та соціального захисту неповнолітніх реалізація планів з цього розділу річного плану проводилась на належному рівні, про що свідчать результати систематичного контролю за організацією раціонального харчування дітей, за станом санітарно-гігієнічних умов утримання та навчання дошкільників у кожній віковій групі. Фізичний розвиток дітей впливає на відвідуваність дошкільного навчального закладу.

Аналіз відвідування дітей за минулий 2014/2015 навчальний рік показав, що відвідування дітей знизився на 3,3 відсотка і середній показник склав 67,7 відсотока. Нестабільний рівень відвідування пов'язаний з простудними захворюваннями дітей (групи № 5, № 7) та недостатньою роботою з даного питання (№ 1, № 4, № 11). По групах відвідування відповідно становить:

Дата/ група № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11
2011/2012 74,8% 79,1% 67,2% 60,1% 74,5% 65,4% 74,1% 70,8% 72,2% 84,8% -
2012/2013 45,5% 89,0% 71,0% 56,0% 60,2% 57,2% 76,2% 73,2% 64,3% 79,4% -
2013/2014 55,8% 89,9% 63,5% 57,1% 74,8% 65,1% 79,4% 72,5% 68,5% 77,6% 51,9 %
2014/2015 51,5% 80,9% 73,9% 51,5% 59% 70,2% 68,2% 82,3% 75,4% 80,9 51,55%

Порівняно з минулим навчальним роком відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу підвищився у групах № 3, № 6, № 8, № 10; в групі № 2 залишається стабільно високим. В групах № 1, № 4, № 5,№ 7 відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу знизився. Причинами цього стала недостатня просвітницька робота з сім’єю щодо питань оздоровчо-профілактичної роботи. Слід зазначити про низький рівень відвідування у поновленій групі № 11 (вихователь Удовенко А.І.), де проведений капітальний ремонт всіх систем життєзабезпечення та створені сучасні оптимальні умови для перебування вихованців. У групах раннього віку діти часом безпідставно залишаються вдома, бо один з батьків не працює. Крім того в групі № 1 (вихователі Бєлік В.О.), групі № 3 (вихователь Євлахова І.П.), № 4 (вихователі Горяйнова Н.М., Кругова О.Б.,) № 5 (вихователі Андросова О.А., Хмельницька Р.І.) недостатньо уваги приділяється комплексу заходів, які могли давати позитивні результати щодо зниження захворюваності дітей, а саме безсистемність проведення процесу загартовування, скорочення часу денної прогулянки, недостатня робота з питань валеологічної освіти. У вище названих групах організація роботи з фізичного виховання має змінитися на краще. Таким чином, проблема фізкультурно-оздоровчої роботи вирішується колективом не у повній мірі.

У кожній віковій групі наявний листок здоров΄я вихованців, складений за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Його обладнання в цілому відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей забезпечувала сестра медична старша Супрун Г.Є. та нова сестра медична старша Яковлева Г.В. і закріплений лікар педіатр дитячої міської поліклініки № 15 Зубкова І.Д. (на випадок захворювання дітей інфекційними хворобами).

Медичний кабінет оснащений необхідними медикаментами та обладнанням відповідно до Переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті ДНЗ для надання невідкладної медичної допомоги, Положення про ізолятор ДНЗ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 22.09.2005 № 1090/11370, Санітарних норм і правил влаштування дошкільних навчальних закладів.

В2014/2015 навчального року значно покращилося середовище медичного кабінету, було придбано лангети, шпателі, ноші. Але необхідно придбати: набор скіаскопічних лінійок, маски гумові лицьові, дзеркальний офтальмоскоп за умов фінансування.

Аналіз захворюваності дітей

Показники 2012/2013 н.р. 2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р.
Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі 3,0 2,9 2,9
Кількість випадків захворювання на 1000 населення 529 500 500
Кількість випадків захво-рювання ГРЗ на 1000 64,9 60 60

Отже, аналіз захворюваності за 2014/2015 навчальний рік дає підстави стверджувати, що протирецидивний курс оздоровлення (фітотерапія, часникотерапія, полоскання ротової порожнини рекомендованими настоями лікарських тощо) має позитивний результат і потребує продовження у наступному навчальному році.

На підставі системного аналізу захворюваності дітей і медичного моніторингу можна зробити висновок, що отримані результати зумовлено своєчасністю заходів, а саме:

- системою профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей; загартування;

- постійним обліком та аналізом проведення протирецидивного курсу оздоровлення;

- системою занять з фізичної культури;

- корекцією працездатності дітей на заняттях;

- індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу (врахування результатів і виконання рекомендацій згідно з моніторинґом стану здоров’я дітей);

- постійною співпрацею із сім’єю;

- контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;

- контролем за фізичним розвитком дітей;

- виявленням глибинних причин відхилень коґнітивної та поведінкової

сфери за допомогою проведення медико-психолого-педагогічних консультацій;

- розробкою рекомендацій на допомогу вихователям, постійною роботою методичної ради над теоретичною обізнаністю педагогів і практичною підготовкою.

У дошкільному навчальному закладі продовжується робота над впровад-женням національної системи виховання шляхом вивчення рідної мови, істо-рії, природи рідного краю, фольклору, народного мистецтва, національної символіки, народних традицій. Вихователі груп для дітей 5-го та 6-го року життя реалізацію завдань з даного аспекту вирішували шляхом використан-ня різноманітних форм роботи з дітьми та їх батьками. Про це свідчать орга-нізовані для дітей:

- тиждень української мови «Ми живемо на Україні» (у січні 2015 року),

- розваги «Зима іде – свята веде», «Великодні дзвони», «Шануємо великого Кобзаря»;

- тематичний концерт ««Люблю Вітчизну я свою»,

- виставка малюнків «Ми - діти твої, Україно!»,

- екскурсії, заняття-подорожі, благодійні концерти, ігрова діяльність.

У всіх групах оформлені українські осередки, де представлено державну символіку, предмети народно-прикладного мистецтва, дитячу літературу, фотоальбоми тощо. Це допоможе у вирішенні питання формування особис-тості дитини в контексті рідної культури, мови, обрядовості. Важливо у май-бутньому разом з батьками вирішувати питання не тільки щодо виховання інтересу і поваги до національної символіки, культури, звичаїв та традицій, а й створення умов для повноцінного оволодіння державною мовою дітьми, бо педагоги разом з батьками виховують майбутніх громадян України.

Але залишаються проблемними такі питання, як робота з вихованцями за особистісно орієнтованою моделлю навчання та виховання, розвиток твор- чої особистості, розвиток обдарованих дітей.

Велика увага приділялась безпеці життєдіяльності дітей. Протягом 2014/2015 навчального року був виготовлений наочний матеріал для вивчення правил дорожнього руху, оформлені папки-ширми з протипожежної безпеки, розроблені пам’ятки для батьків «Дитина на вулиці», «Поради батькам». Неодноразово піднімалось це питання на групових батьківських зборах. У квітні 2015 року на виробничій нараді розглядалось питання «Про охорону життя і зміцнення здоров′я дітей», де висвітлювалось питання «Робота колективу по запобіганню всім видам дитячого травматизму дітей у весняно-літній період та заходи з підготовки дошкільного закладу до нового навчального року».Також питання щодо охорони життя та зміцнення здоров’я дітей піднімалось на нарадах при завідувачу.

Висновки:

Проведений аналіз свідчить про достатній рівень організації роботи колективу закладу в 2014/2015 навчальному році. Були виконані нормативно-правові акти чинного законодавства, а саме: закону України «Про освіту». Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти. Спрямовуючи навчально-виховний процес на досягнення головних річних завдань, педагоги проявили ґрунтовну професійну компетентність та забезпечили нормативні рівні і стандарти сучасної освіти.

Але на основі отриманих результатів можна виділити такі недоліки:

- потребує удосконалення просвітницька робота з батьками щодо організації правильного харчування дітей дошкільного віку вдома;

- потребує удосконалення профілактична робота з батьками щодо організації безпечної діяльності дітей дошкільного віку вдома та запобігання всім видам дитячого травматизму;

- потребує уваги організація активної пізнавальної діяльності дошкільників та продуктивна робота колективу щодо формування у дошкільників національної культури, виховання патріотизму, ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу.

Пропозиції:

1. Підвищити рівень освітньо-виховного процесу через впровадження в практику роботи з дітьми освітніх технологій, передового педагогічного досвіду як власного, так і інших дошкільних закладів району і міста.

2. Удосконалити просвітницьку роботу з батьками щодо організації правильного харчування дітей дошкільного віку вдома.

3. Продовжувати роботу щодо виховання у дітей шанобливого ставлення до родини та поваги до традицій і звичаїв українського народу.

4. Провести частковий ремонт системи водовідведення в туалетній кімнаті групи № 6, № 7, № 3, в туалетній кімнаті зали ЛФК; поточний ремонт пральні та групових приміщень, рекреацій та ігрового і спортивного обладнання на прогулянкових майданчиках, продовжити поновлення асфальтового покриття до групи № 1, павільйону групи № 11 при наявності залучених коштів.

Звіт

завідувача комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 237

комбінованого типу Харківської міської ради»

за 2013/2014 навчальний рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 237 комбінованого типу Харківської міської ради» наполегливо та цілеспрямовано працював у 2013/2014 навчальному році над реалізацією основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні у XXI столітті, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». КЗ «ДНЗ № 237» розташований на вулиці Межлаука, 8/1 і підпорядкований управлінню освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради. Розташований у типовому приміщенні, має належну матеріальну базу. Групові кімнати обладнані відповідними меблями, куточками для фізичного розвитку дітей, самостійної художньої діяльності, ігровими зонами.

Режим роботи – з 7.00 до 19.00;

заклад працює за 5-ти денним графіком роботи;

вихідні дні – субота, неділя;

кількість груп – 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку в тому числі 5 груп спеціальних для дітей з патологією опорно-рухового апарату.

затверджений контингент – 195 дітей.

Режим роботи дошкільного закладу 9-ти годинний. Крім того функціонують дві групи з 10,5 годинним режимом роботи та чотири з 12-годинним режимом роботи.

Тривалість дня 9,0 годин 10,5 годин 12,0 годин
Кількість дітей 80 33 105
Кількість працівників 43
За категорією педагогічний медичний обслуговуючий
18 3 22

Дошкільний заклад укомплектований педагогічними кадрами на 90 %: 1- завідувач, 1 – вихователь-методист, 1-музичний керівник, 1 – практичний психолог, 14- вихователів, наявна вакансія музичного керівника (1,5 ставки).

Вищу освіту мають 9 педагогів, середню спеціальну - 9 педагогів, що становить по 50 % відповідно до загальної кількості педагогів. Рівень освіти педагогів дошкільного закладу порівняно з минулим роком не змінився.

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ

2013/2014 навчальний рік

Упродовж 2013/2014 навчального року проводилася робота по створенню умов для ефективної професійної діяльності.

Було проведеноряд різноманітних форм роботи з кадрами, які спрямовані на підвищення рівня професійної майстерності педагогів та якості розвитку дітей. Особлива увага зверталась на формування компетентності педагогів: збагачення духовної культури, бажання брати участь у колективній педагогічній творчості, готовності до створення нових цінностей та прийняття творчих рішень. Педагоги дошкільного закладу підвищили рівень професійної майстерності, відвідуючи районні методичні заходи та курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Практикуються звіти вихователів про проходження курсової підготовки на нарадах при завідувачу.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

№ п/п Вид діяльності Кількість педагогів %% Кількість педагогів %% Кількість педагогів %% Кількість педагогів %%
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
1. Курсова підготовка 2 11 % 3 18% 3 18% 5 24 %
2. Атестація 2 11 % - - 4 22% 3 17 %
3. Самоосвіта 18 100% 17 100% 18 100% 18 100 %
4. Участь в роботі творчих груп 7 39 % 7 40% 7 39% 7 39 %
5. Участь у підготовці і проведенні методичних заходів для району 18 100% 10 58% 11 61% 18 100 %

Педагоги систематично знайомилися з новинками методичної літератури, матеріалами журналів та газет. Усе це сприяло підвищенню кваліфікаційного рівня безпосередньо на робочому місці, дозволило використовувати у своїй роботі успішний педагогічний досвід та бути в курсі змін у законодавстві у галузі освіти та науки.

Педагоги відвідували районні методичні об’єднання, під час роботи яких знайомились з досягненнями колег району, зі шляхами втілення в практику роботи особистісно-орієнтованого підходу, ділились власними знахідками щодо побудови стосунків з дітьми та батьками. Результатом самоосвіти стали цікаві підходи до застосування прийомів розвитку творчої особистості як на заняттях, так і під час проведення режимних процесів.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2013/2014 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. З метою підвищення якості освіти навчально-виховний процес будувався на засадах гуманно-особистісного підходу.

Колектив дошкільного закладу розпочав роботу за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», використовуючи досвід вітчизняних та зарубіжних систем навчання та виховання дітей дошкільного віку, новинки методичної літератури. Навчально-виховний процес будувався на засадах гуманно-особистісного підходу. З метою ефективного впровадження Базової програми здійснювалася відповідна робота, а саме: значно поповнено арсенал методичної та художньої літератури, ігрового та дидактичного матеріалів, проведено серію заходів для різної категорії педагогічних працівників. Також педагоги продовжували впроваджувати у практику роботи з дітьми програму виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» та «Будь здоровим, малюк!» (в групах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату). Колектив дошкільного навчального закладу працював над рішенням таких пріоритетних завдань:

- формування у дітей дошкільного віку валеологічного світогляду та здорового способу життя;

- експериментально-дослідницька діяльність в природі як засіб формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку;

- творення необхідних умов для забезпечення безпеки життєдіяльності

дітей у тісній взаємодії дошкільного закладу та сім’ї .

Пріоритетним напрямком за яким упродовж року працював дошкільний

заклад був фізкультурно - оздоровчий і валеологічний

При підготовці та проведенні педагогічних рад, проблемного семінару «Про здоров’я дбаємо – дужими зростаємо»; теоретичного семінару« На воді, на суші, вдома – все безпечне, все знайоме», семінару - практикуму «Експериментально-дослідницька діяльність дітей у природі»;

Про підвищення рівня педагогічної майстерності вихователів свідчить ряд колективних переглядів:

у групах № 1, № 4, № 11(3-й рік життя) «Дидактична гра – ефективний засіб навчання» (вихователі Бєлік В.О., Горяйнова Н.М., Кругова О.Б., Удовенко А.І. - на достатньому рівні);

у групах № 3, № 10 (5-й рік життя) з організації пошуково-до-слідницької діяльність «Дослідницька лабораторія» (вихователі Євлахова І.П. та Гринько О.О. - на достатньому рівні) та групах № 2, № 6, № 9 (4-й рік життя) «Чарівний світ навколо нас» (вихователі Лахнова А.І., Лебединець В.В. – на високому рівні, Чикіш О.М. – на достатньому рівні );

у групі № 5(6-й рік життя) з формування у дітей знання про основи здоров’я «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати» (вихователі Андросова О.А., Хмельницька Р.І.- на високому рівні). Перегляди мали чітку практичну спрямованість. Вихователі ділилися досвідом педагогічної діяльності, демонстрували впровадження новітніх сучасних технологій;

у групах № 1, № 4, № 11(3-й рік життя) «Дидактична гра – ефективний засіб навчання» (вихователі Бєлік В.О., Горяйнова Н.М., Кругова О.Б., Удовенко А.І. - на достатньому рівні);

у групах № 3, № 10 (5-й рік життя) з організації пошуково-до-слідницької діяльність «Дослідницька лабораторія» (вихователі Євлахова І.П. та Гринько О.О. - на достатньому рівні) та групах № 2, № 6, № 9 (4-й рік життя) «Чарівний світ навколо нас» (вихователі Лахнова А.І., Лебединець В.В. – на високому рівні, Чикіш О.М. – на достатньому рівні );

у групі № 5(6-й рік життя) з формування у дітей знання про основи здоров’я «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати» (вихователі Андросова О.А., Хмельницька Р.І.- на високому рівні). Перегляди мали чітку практичну спрямованість. Вихователі ділилися досвідом педагогічної діяльності, демонстрували впровадження новітніх сучасних технологій.

Ці форми роботи сприяли виявленню талановитих педагогів, розвитку їх природних здібностей та підвищенню професійного рівня.

На базі дошкільного навчального закладу проведений районний семінар для музичних керівників на тему: «Валеологічне виховання засобами музичної діяльності» та районний семінар-практикум для керівників дошкільних навчальних закладів з питань організації та проведення показового Дня ЦЗ» (рівень проведення районних заходів за оцінкою експертів – високий). Застосовані інноваційні форми роботи, які сприяли удосконаленню теоретичних знань та практичних умінь присутніх, підвищили їх педагогічну майстерність та творчий потенціал.

У 2013/2014 навчальному році колектив КЗ «ДНЗ № 237» працював за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». З метою ефективного впровадження програми «Дитина» була здійснена відповідна робота, а саме: значно поповнений арсенал методичної літератури, ігрового матеріалу, проведено цикл педагогічних годин та опрацьовано такі питання:

- основний нормативний документ, який визначає вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти в Україні;

- основні принципи, що визначили зміст Програми «Дитина»;

- структура Програми, що забезпечує системність та послідовність викладу;

- орієнтування педагогів на основні ознаки особистісного розвитку дітей дошкільного віку;

- створення умов для різних видів діяльності та своєчасне оволодіння дитиною провідної для даного віку діяльністю;

- сім'я та дитячий садок: зміст, методи та форми виховання дітей у сім'ї;

- розвивальне предметне середовище дошкільного закладу;

- розвивальне предметне середовище груп для дітей раннього та дошкільно-

го віку;

- спільна взаємодія двох ланок освіти щодо наступності за Програмою «Дитина».

Це дало можливість глибше опрацювати нову програму та навчити педагогів осмислювати зміст програми, специфіку планування та організацію роботи за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Упродовж 2013/2014 навчального року діяльність колективу закладу здійснювалася відповідно до вимог Законів «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 12.03.2003 № 305, основ законодавства України про охорону здоров’я, Державної національної програми «Освіта ХХІ століття», Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

У роботі з дітьми колектив закладу використовував досвід вітчизняних та зарубіжних систем навчання та виховання дітей дошкільного віку, новинки методичної та педагогічної літератури.

Під час аналізу планування роботи дошкільного навчального закладу було визначено, що педагоги, в основному, дотримувались таких принципів, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність.

Головні річні завдання червоною ниткою пройшли через усі складові річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю. Однак, результативність роботи педагогів з батьками частково залишалася поза контролем.

Протягом 2013/2014 навчального року продовжувалась контрольно-діагностична діяльність закладу у напрямку організації навчально-виховного процесу на засадах особистісно орієнтованого підходу шляхом продовження цілеспрямованої роботи з використанням таких видів контролю, як попереджувальний та поточний, що сприяло підвищенню успішності діяльності педагогів і позитивно вплинуло на результативність освітньо-виховного процесу в цілому.

Керуючись законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови», «Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 12.03.2003 № 305 (п.44), Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), виконуючи завдання програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» протягом навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних задач, які були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та вдосконалення організації навчально-виховного процесу.

Спрямовуючи навчально-виховний процес на досягнення головних завдань, адміністрацією дошкільного навчального закладу були сплановані і проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи з педагогічними працівниками: засідання педагогічної ради, колективні перегляди різних видів діяльності з дітьми, консультації, семінари, семінари-практикуми, ділові ігри, анкетування, тестування, що сприяло збагаченню інтересів, духовних і професійних потреб педагогів та стимулюванню наукового пошуку і впровадження досягнень науки у практику роботи з дітьми.

Протягом навчального року значна увага приділялась поглибленій роботі щодо фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищення рухової активності дітей.

У дошкільному навчальному закладі створені всі належні умови для фізичного виховання дошкільників. Дошкільні групи укомплектовані достатньою кількістю меблів відповідно до віку та ростових показників дітей. Освітлення групових приміщень відповідає санітарним нормам, але потребують оновлення стільців в групі № 4 (для дітей раннього віку) та групи № 6 (для дітей молодшого дошкільного віку).

У роботі дошкільного навчального закладу важливе місце займало питання медико-педагогічного контролю, який здійснювався в усіх напрямках відповідно до вимог інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України з фізкультурно-оздоровчої роботи.

Адміністрацією дошкільного навчального закладу та медичними працівниками проводилися заміри моторної щільності та тренувального ефекту занять з фізичної культури. Результати замірів свідчать про те, що рівень моторної щільності в порівнянні з першим півріччям підвищився.

Аналіз моторної щільністі занять з фізичної культури

Група І піврріччя 2012/2013 навчальни рік І піврріччя 2013/2014 навчальни рік ІІ півріччя 2012/2013 навчальни рік ІІ піврріччя 2013/2014 навчальни рік
група № 1 ранній вік 60% 61% 61% 63%
група № 4 ранній вік 61% 60% 62% 64%
група № 11 ранній вік 61% 60% 62% 64%
група № 2 4-ий р.ж. 72% 73% 74% 74%
група № 3 5-ий р.ж. 65% 67% 66% 69%
група № 5 6-ий р.ж. 71% 73% 71% 75%
група № 6 4-ий р.ж. 61% 60% 62% 64%
група № 7 6-ий р.ж. 76% 77% 77% 80%
група № 8 5-ий р.ж. 72% 73% 73% 75%
група № 9 4-ий р.ж. 73% 74% 75% 76%
група № 10 5-ий р.ж. 76% 78% 77% 80%

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм здійснювалося з урахуванням стану здоров’я кожної дитини та відбувалося відповідно до рекомендацій сестри медичної старшої Супрун Г.Є.

Аналіз стану здоров΄я дітей

Показники стану здоров΄я Група здоров΄я Фізкультурна група Фізичний розвиток
Кількісні показники І ІІ ІІІ осн. підг. спец. гарм. н/сер в/сер.
Кількість дітей 64 138 2 72 51 81 204 - -
% 31,4% 67,6% 1,0% 35,3% 25% 39,7 100% - -

Відповідно до критеріїв аналізу роботи з охорони життя, здоров’я та соціального захисту неповнолітніх реалізація планів з цього розділу річного плану проводилась на належному рівні, про що свідчать результати систематичного контролю за організацією раціонального харчування дітей, за станом санітарно-гігієнічних умов утримання та навчання дошкільників у кожній віковій групі. Фізичний розвиток дітей впливає на відвідуваність дошкільного навчального закладу.

Аналіз відвідування дітей за минулий 2013/2014 навчальний рік показав, що відвідування дітей покращилося на 4,6 відсотків і середній показник склав 71,0 відсоток. Нестабільний рівень відвідування пов'язаний з інфекційними захворюваннями (вітряна віспа в групі № 5, № 8 - № 10) та недостатньою роботою з даного питання (№ 1, № 8). По групах відвідування відповідно становить:

Дата/ група № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11
2010/2011 70,3% 78,1% 69,0% 60,4% 60,0% 73.6% 72,0% 64,4% 78,4% 81,8% -
2011/2012 74,8% 79,1% 67,2% 60,1% 74,5% 65,4% 74,1% 70,8% 72,2% 84,8% -
2012/2013 45,5% 89,0% 71,0% 56,0% 60,2% 57,2% 76,2% 73,2% 64,3% 79,4% -
2013/2014 55,8% 89,9% 63,5% 57,1% 74,8% 65,09% 79,4% 72,5% 68,5% 77,6% 51,9 %

Порівняно з минулим навчальним роком відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу підвищився у групах № 1, № 5, № 6, № 7, № 9, в групі № 2 залишається стабільно високим. В групах № 3, № 4, № 8, № 10 відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу знизився. Причинами цього стали карантин з інфекційних захворювань та недостатня просвітницька робота з сім’єю щодо питань оздоровчо-профілактичної роботи. Слід зазначити про низький рівень відвідування у поновленій групі № 11 (вихователь Удовенко А.І.), де проведений капітальний ремонт всіх систем життєзабезпечення та створені сучасні оптимальні умови для перебування вихованців. У групах раннього віку діти часом безпідставно залишаються вдома, бо один з батьків не працює. Крім того в групі № 1 (вихователі Бєлік В.О.), групі № 3 (вихователь Євлахова І.П.), групі № 8 (вихователь Храмцова Н.М.) недостатньо уваги приділяється комплексу заходів, які могли давати позитивні результати щодо зниження захворюваності дітей, а саме безсистемність проведення процесу загартовування, скорочення часу денної прогулянки, недостатня робота з питань валеологічної освіти. У вище названих групах організація роботи з фізичного виховання має змінитися на краще. Таким чином, проблема фізкультурно-оздоровчої роботи вирішується колективом не у повній мірі.

Графік захворюваності

У кожній віковій групі наявний листок здоров΄я вихованців, складений за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Його обладнання в цілому відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей забезпечує сестра медична старша Супрун Г.Є. та закріплений лікар педіатр дитячої міської поліклініки № 15 Зубкова І.Д. (на випадок захворювання дітей інфекційними хворобами).

Медичний кабінет оснащений необхідними медикаментами та обладнанням відповідно до Переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті ДНЗ для надання невідкладної медичної допомоги, Положення про ізолятор ДНЗ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 22.09.2005 № 1090/11370, Санітарних норм і правил влаштування дошкільних навчальних закладів.

В2013/2014 навчального року значно покращилося середовище медичного кабінету, було придбано лангети, шпателі, ноші. Але необхідно придбати: набор скіаскопічних лінійок, маски гумові лицьові, дзеркальний офтальмоскоп за умов фінансування.

Аналіз захворюваності дітей

Показники 2012/2013 н.р. 2013/2014 н.р.
Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі 3,0 2,9
Кількість випадків захворювання на 1000 населення 529 500
Кількість випадків захворювання ГРЗ на 1000 населення 64,9 60

Отже, аналіз захворюваності за 2013/2014 навчальний рік дає підстави стверджувати, що протирецидивний курс оздоровлення (фітотерапія, часникотерапія, полоскання ротової порожнини рекомендованими настоями лікарських тощо) має позитивний результат і потребує продовження у наступному навчальному році.

На підставі системного аналізу захворюваності дітей і медичного моніторингу можна зробити висновок, що отримані результати зумовлено своєчасністю заходів, а саме:

- системою профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей; загартування;

- постійним обліком та аналізом проведення протирецидивного курсу оздоровлення;

- системою занять з фізичної культури;

- корекцією працездатності дітей на заняттях;

- індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу (врахування результатів і виконання рекомендацій згідно з моніторинґом стану здоров’я дітей);

- постійною співпрацею із сім’єю;

- контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;

- контролем за фізичним розвитком дітей;

- виявленням глибинних причин відхилень коґнітивної та поведінкової

сфери за допомогою проведення медико-психолого-педагогічних

консультацій;

- розробкою рекомендацій на допомогу вихователям, постійною роботою

методичної ради над теоретичною обізнаністю педагогів і практичною

підготовкою.

Харчоблок закладу укомплектований персоналом відповідно до штатних розписів. Роботу харчоблоку забезпечують: шеф-кухар, кухар, підсобний робітник, комірник. Робітники харчоблоку своєчасно проходять медичний огляд, здають систематично санітарний мінімум (останній – 31.03.2014), про що свідчать відмітки в особистих медичних книжках.

У закладі в наявності документація щодо організації харчування дітей відповідно до Примірної Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059, номенклатури справ та інформаційні документи, які регламентують роботу щодо організації харчування дітей.

У всіх групах, коморі, на харчоблоці виконується санітарно-гігієнічний режим. Кожна група оформила куточки помічника вихователя, де розміщено правила миття посуду, використання миючих засобів. На харчоблоці обладнано постійний куточок кухаря, в якому розміщено список дітей, які потребують дієтичного харчування, норми харчування, вимоги щодо обробки сировини тощо.

На харчоблоці, у приміщеннях груп наявні інструкції щодо правил миття кухонного та столового посуду, інвентарю, обладнання, які неухильно виконуються персоналом закладу.

Постачання продуктів харчування здійснювало КП «Дошкільне харчування». У дошкільному закладі за рахунок батьківських коштів для забезпечення питного режиму та приготування І та ІІІ страв використовується вода гарантованої якості «Роганська», постачання якої здійснює приватна фірма «Галс». Вода зберігається у спеціальній ємкості, яка відповідає санітарним нормам. Систематично проводиться її перевірка та обробка. Сестра медична старша, завгосп-комірник ретельно контролюють замовлення, терміни використання води та умови зберігання.

У дошкільному навчальному закладі харчування дітей організоване згідно з показниками їх здоров’я (ступінь фізичного розвитку дітей, поширеність захворювань, у тому числі шлунково-кишкових, індекс здоров’я тощо) – дієтичне харчування для 4 дітей відповідно до наданих довідок.

Вихователі та помічники вихователів ґрунтовно обізнані щодо питань культурно-гігієнічного та естетичного виховання дітей. У кожній віковій групі згідно з програмою «Дитина» проводилася робота з виховання культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Дітей вчили сідати за стіл охайними, з чистими руками; сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами, серветками.

Питання раціонального харчування дітей розглядалися на батьківських зборах, консультаціях для батьків, висвітлювалися в інформаційних куточках, щомісячно аналізувалися на нарадах при завідувачу. Батькам доведено інформацію про режим і специфіку харчування у дошкільному навчальному закладі.

Показниками правильної організації харчування в дошкільному закладі були показники здоров'я дітей (ступінь фізичного розвитку дітей за результатами антропометричних вимірювань). Оцінка рівня фізичного розвитку проводилась з використанням стандартних таблиць: для дітей до 3-х років – 1 раз на місяць, від 3-х років до 6- ти років – 1 раз у квартал. Одночасно з цим враховувались й абсолютні показники приросту маси тіла за певний проміжок часу, які заносились у журнал антропометрії. Особлива увага приділялась дітям із групи ризику (діти з надлишком або дефіцитом маси тіла).

З 01 січня 2014 року Харківською міською радою були встановлені такі норми харчування:

- у групах з 9-10,5-12-годинним перебуванням у закладі - 11,00 грн (з розрахунку: 6,00 грн – бюджетні кошти та 5,00 грн – батьківська плата);

Фінансування харчування дітей пільгового контингенту здійснювалось своєчасно за рахунок бюджетних коштів. Так було встановлено знижку з плати за харчування дитини на 50% від вартості харчування вихованцям:

- Шилову Тимофію, група № 3, як дитині з багатодітної сім’ї;

- Вигорчук Ярославу, група № 2, як дитині з багатодітної сім’ї ;

- Непоп Олексадр, група № 7, як дитині з багатодітної сім’ї.

Встановлено безкоштовне харчування вихованцям:

- Стеценко Олексію, група № 9, як дитині, батьки яких є потерпілі від ЧАЕС;

- Ушкац Марії, група № 4, як дитині, батьки яких є потерпілі від ЧАЕС.

Меню складалося згідно з картотекою, проводилася заміна відповідно до таблиці заміни продуктів. Аналіз меню-розкладок, примірного двотижневого меню показав, що в основному готуються різноманітні страви.

Заявки на базу подавалися своєвчасно і постачання продуктів теж було своєчасним. Прийом продуктів проводився комірником Маниловою І.П. у присутності сестри медичної старшої Супрун Г.Є. (при наявності супроводжуючих документів), які оцінюють їх якість за зовнішнім виглядом, кольором, запахом та відповідними сертифікатами. Видача готових страв дозволялася тільки після зняття проби сестрою медичною старшою. Перед кожним прийомом їжі кухарем у присутності медичного працівника проводиться відбір добових проб, які зберігаються 24 години.

Працівники харчоблоку виконують правила санітарного утримання приміщення, обладнання, інвентарю; правил кулінарної обробки продуктів та технології приготування їжі.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Показники виконання натуральних норм харчування наступні:

№ з/п Назва продуктів харчування 2012/2013 н.р. 2013/2014 н.р.
1. Хліб 100% 100%
2. Крупи 110% 128%
3. Цукор 89% 79%
4. Борошно 94% 101%
5. Картопля 78% 70%
6. Олія 73 % 62 %
7. Молоко 59% 60%
8. Сухофрукти 89% 94%
9. Масло вершкове 60% 70%
10. Сметана 49% 50%
11. М’ясо 60% 68%
12. Яйце 77% 81%
13. Риба 58% 51%
14. Овочі 79% 66%
15. Сир кисломолочний 46% 38%
Середній відсоток 74 % 70 %

Зниження відсотка виконання натуральних норм харчування на деякі продукти пов’язане з високою та нестабільною вартістю цих продуктів.

Слід зазначити, що не систематично дотримується принцип наступності, єдності вимог при організації харчування дітей дошкільного навчального закладу та родини. Мають місце поодинокі випадки, коли у вихідні, святкові дні батьки надають дітям торти, тістечка, напої, у тому числі солодкі, газовані, що приводить до небажаних результатів, тому потребує удосконалення просвітницька робота з батьками щодо організації правильного харчування дітей дошкільного віку вдома.

Енергетична цінність продуктів харчування

Ясла Сад
Показники План Факт % План Факт %
Білки 46,6 33,18 71% 68,1 47,51 70%
Жири 45,6 33,9 74% 71,1 48,6 68%
Вуглеводи 167,6 159,33 95% 240,0 213,13 89%
Енергоцінність 1267 1048,1 83% 1874 1304,8 70%

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу було максимальна гуманізація педагогічного процесу. Результативність його проаналізовано згідно з Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

У 2013/2014 навчальному році була проведена діагностика рівня знань, умінь та навичок дітей. За результатами обстеження можна простежити динаміку рівня засвоєння знань та планувати роботу в наступному навчальному році. Діагностика рівня знань дітей потребує особливих підходів, нестандартних рішень, які в повному обсязі повинні враховувати особливості освітнього середовища кожної групи. Моніторинг проводився відповідно до вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Основними методами діагностики було спостереження, експеримент, бесіда та аналіз результатів діяльності.

За результатами діагностики відзначається позитивна динаміка. Позитивно, що достатній рівень мають усі вікові групи, проте групам

№ 1, 3, 6 необхідно спланувати роботу в наступному навчальному році для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

У дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для гармонійного розвитку особистості дошкільника та успадкування ними національної культури. У методичному кабінеті дібрано художню літературу для дітей та науково-методичну для педагогів, розроблено методичні посібники, конспекти занять для всіх вікових груп. Але потребує удосконалення та систематизації збірка сценаріїв свят та заходів.

В дошкільному закладі продовжувалась робота з питань виконання закону України «Про мови»:

- оформлені в групових кімнатах зони «Народознавство» відповідно до

вікової групи;

- дібраний фольклорний матеріал для розвитку мовлення дітей;

- оформлені українські народні ігри відповідно вікової групи;

- виготовлені атрибути українських народних ігор.

Багато уваги приділяють працівники закладу роботі з батьками, проводились: Дні відкритих дверей, загальних батьківські збори, свята,

ярмарки. Батьки закладу були активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони брали участь у розвагах, оформленні інтер’єру груп та дошкільного закладу.

Але суттєвим недоліком є часте вживання дітьми російських слів, слабкі мовленнєві навички. Це свідчить про те, що діти в родинному оточенні зовсім не спілкуються українською мовою.

Організація ігрового середовища в дошкільному навчальному закладі відповідає завданням фізичного і психологічного благополуччя дошкільника.

Добір та розташування іграшок та ігрового матеріалу в групах відповідає вимогам інструктивно-методичного листа МОН України від 18.07.2008 №1\9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах». Однією з важливих складових предметного середовища кожної групи є іграшки, що створюють оптимальні умови для розвитку дитини, які визначає Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Багато придбано різних іграшок: предмети лялькового вжитку; транспорт, техніка, споруди; іграшки для ігор з піском, снігом, водою, тощо.

Окреме місце в кожній групі займають настільні ігри, сенсорні іграшки, спортивно-моторні, будівельно-конструктивні іграшки. Для успішної реалізації роботи з ігрової діяльності вихователі працювали в тісному взаємозв’язку з батьками. Для цього в кожній групі виготовлені папки-пересувки, в яких батькам надавались практичні поради і рекомендації. Вихователями планувались і проводились бесіди, консультації з батьками з даного питання. Педагоги намагались активізувати всіх членів родини з метою формування правильного розуміння щодо забезпечення всебічного розвитку дитини за допомогою гри.

У 2014/2015 навчальному році педагогічним колективом дошкільного навчального закладу особливу увагу буде акцентовано на вирішення таких питань:

· забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом поновлення роботи групи для дітей раннього віку;

· популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку через різні форми її здобуття;

· зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчального закладу;

· поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

· забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

· збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку;

· урізноманітнення форм спільної роботи з батьками

У минулому 2013/2014 навчальному році проводилось комплексне вивчення стану виконання Закону України «Про дошкільну освіту» у спеціальній групі № 5 для дітей старшого дошкільного віку( 6-ий рік життя) (вихователі Хмельницька Р.І., Андросова О.А. та помічник вихователя Криворучко О.В.).

Під час перевірки були розглянуті такі питання:

- оснащення педагогічного процесу;

- планування навчально-виховного процесу;

- стан фізичного виховання дітей;

- виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина;

- ігрова діяльність;

- трудова діяльність;

- робота з батьками;

- ведення документації.

В групі № 5 для дітей старшого дошкільного віку (6-го року життя) групи створені умови для навчання і виховання дітей. Групове приміщення має естетичний вигляд, зручно, відповідно зросту дітей розташовані меблі, куточки для навчальної та ігрової діяльності. В групах постійно дотримувався температурний режим, графік провітрювання і кварцювання приміщення.

Вихователі оформили сучасні предметно-ігрові осередки: «Школа», «Перукарня», «Крамниця», «Лікарня», «Стежками рідної країни -України», «У гості до казки», «Музичний куточок», «Малі рятувальники», куточок для самостійної художньої діяльності, які розташовані зручно для дітей і мають естетичний вигляд.

В групі створені умови для проведення рухливих, дидактичних, будівельних ігор. Діти мають навички споруджувати різноманітні споруди для здійснення ігрових задумів. Вихователі виготовили та придбали за кошти батьків дидактичні ігри та посібники до кожного розділу програми. Велика кількість наочного та роздавального матеріалу: таблиці, ребуси, головоломки. В достатній кількості методична література, яка необхідна для роботи вихователів.

Також протягом навчального року велика увага приділялася роботі з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади. Робота з цього питання проводилась у тісному зв’язку зі ХСОШ № 11. Облік дітей від народження до 6-ти років організовували працівники дошкільного закладу, які складали списки дітей та проводили роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності залучення дітей до навчального-виховного процесу.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Проводились заходи щодо подальшої організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Працював консультативний центр «Батьківський клуб. Робота Консультативного пункту розпочата відповідно до наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України від 30.06.2011

№ 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім`ї». До роботи були залучені всі педагоги і фахівці дошкільного закладу: завідувач, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, сестра медична старша, музичний керівник.

З батьками були проведені консультації, лекторії, теоретичний семінар, тестування, батьківські збори.Така робота дозволила: надати всебічну допомогу сім`ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім`ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізіологічних особливостей, культурних потреб; сприяти соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім`ї; забезпечити взаємодію між дошкільним навчальним закладом іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

Розглядались питання:

· «Вчимося розуміти дітей» (тренінг);

· «Сім’я та її вплив на дитину» (ділова гра);

· «Психічне здоров’я дитини» (семінар);

· «Здібності. Коли і як вони розвиваються» (мозковий штурм);

· «Готуємо дитину до школи» (розвивальне заняття);

· «Батькам про увагу майбутніх школярів» (практичний семінар).

Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності дошкільної підготовки дітей старшого дошкільного віку, складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження дітей, який щорічно оновлюється та доповнюється. Своєчасно та систематично доводилась інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах.

Варто зазначити, що особливого значення набуло повноцінне інформаційне забезпечення батьків. Методична служба закладу прикладала максимум зусиль для забезпечення і підвищення якості дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу ДНЗ з використанням інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ). Задля цього працівниками закладу регулярно оновлювався та поповнювався інтернет-сайт ДНЗ, на якому було викладено найнеобхіднішу інформацію з роботи дошкільного закладу, висвітлювались найважливіші події. Тут кожен бажаючий мав можливість переглянути фотоматеріали з виставок, перегорнути сторінки з життя дитячого садка, набути нових знань з питань виховання та розвитку малечі: «Школа батьків», «Сторінка психолога», «Корисні посилання», «Вас чекають в кожній групі» та ін. На сайті дошкільного навчального закладу можна було знайти відповіді на чимало різних питань щодо організації роботи закладу, поцікавитись, чим живе дитячий садок, ознайомитись з новинами, отримати потрібні консультації, ознайомитись з цікавими статтями про розвиток умінь і навичок своїх малюків, дослухатись до порад фахівців та провести дискусію з різних, іноді дуже складних питань.

Через сайт дошкільного закладу ми повідомляли батьків про події, які будуть відбуватися або відбулися у дошкільному закладі. Таке цільове спілкування дало змогу визначити питання, які найбільше хвилюють батьків, і відповідно коригувати зміст заходу. Користуючись можливостями сайту дошкільного навчального закладу, ми мали можливість презентувати склад педагогічного персоналу, облаштування груп, звіт про використання благодійних внесків, проведення свят та розваг, звіти керівників гуртка.

Значна увага працівників закладу приділялася роботі в інформаційній міській освітній мережі «ІСУО». Регулярно вносилися зміни та доповнення до існуючої інформації. Широке впровадження інформаційних технологій в дошкільному закладі дозволило забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності педагогів та адміністрації закладу.

Робота з батьками, діти яких не відвідують дошкільні навчальні заклади та мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу, організовувалась у різних напрямках, а саме:

- Дні відкритих дверей: «Організація життєдіяльності дошкільників»,

«Розвивальний простір, сприятливий для виникнення самостійної діяльності дошкільників»;

- засідання «Школи молодих батьків»: «Вплив сімейного спілкування на розвиток та виховання особистості дитини», «Дитина в світі прекрасного»;

- консультації: «Соціалізація дитини в родині», «Загартування у дитячому садку та сім’ї», «Підготовка дітей до школи»;

- тематичні виставки для батьків: «Природа вчить доброти», «Великодні подарунки».

Організовувалась роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти та здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, що мають дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільний заклад.

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягала у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Разом з працівниками ХСОШ № 11 були проведені спільні заходи:

- «Вольова готовність до шкільного навчання» (анкетування);

- «Вчимося розуміти дітей» (тренінг);

- спільний перегляд уроків з математики та занять з логіко-математичного розвитку;

- виставки творчих ідей і знахідок.

Але залишаються проблемними такі питання, як робота з вихованцями за особистісно орієнтованою моделлю навчання та виховання, розвиток творчої особистості, розвиток обдарованих дітей.

Протягом навчального року проводилась робота з дітьми пільгових категорій. У КЗ «ДНЗ № 237» зроблена добірка нормативних документів, юридичних актів щодо соціального захисту дітей дошкільного віку; створені належні умови для навчання та виховання дітей пільгового контингенту.

Неодноразово це питання піднімалось на нарадах при завідувачу.

У дошкільному закладі педагогами проводилась роз’яснювальна та просвітницька робота з сім’ями, які потребують соціального захисту; здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, де виховуються діти пільгових категорій.

Велика увага приділялась безпеці життєдіяльності дітей. Протягом 2013/2014 навчального року був виготовлений наочний матеріал для вивчення правил дорожнього руху, оформлені папки-ширми з протипожежної безпеки, розроблені пам’ятки для батьків «Дитина на вулиці», «Поради батькам». Неодноразово піднімалось це питання на групових батьківських зборах. У квітні 2014 року на виробничій нараді розглядалось питання «Про охорону життя і зміцнення здоров′я дітей», де висвітлювалось питання «Робота колективу по запобіганню всім видам дитячого травматизму дітей у весняно-літній період та заходи з підготовки дошкільного закладу до нового навчального року».Також питання щодо охорони життя та зміцнення здоров’я дітей піднімалось на нарадах при завідувачу.

Протягом 2013/2014 навчального року адміністрація дошкільного закладу працювала над зміцненням матеріально-технічної бази. Дошкільний заклад було повністю забезпечено пральним порошком, миючими та дезинфікуючими засобами.

Завдяки залученню благодійних внесків батьків за період з 01.09.2013 по 31.05.2014 здійснено поточні ремонти приміщень дошкільного навчального закладу, поліпшено навчально-методичну базу, придбані для зміцнення матеріально-технічної бази товари і матеріальні цінності:
№ з/п Найменування товарів, матеріальних цінностей Сума в грн. Підрозділ Примітка
1 2 3 4 5
1. Миючі засоби 5461,00 ДНЗ
2. Господарські товари 10465,67 ДНЗ
3. Постільна білизна 4401,00 гр. №1, № 6, № 4
4. Канцтовари 405,94 ДНЗ
5. Медикаменти 266,00 кабінет сестри медичної старшої
6. Посуд: - набір дитячий, - кухонний посуд 640,00 690,00 гр. № 11; харчоблок благодійна допомога батьків Лили Т.
7. Гардини (14 шт.); вертикальні жалюзі 5554,00 3630,00 гр. № 11, № 10, кабінет психолога; музична зала
8. Килимове покриття 4250,00 гр. № 10, № 4, № 2 кабінет психолога
9. Меблі для ігрових зон, кухонні меблі 26563,44 гр. № 3, № 5, № 8, № 9, № 10, № 11, харчоблок
10. Дидактичні матеріали, посібники, банери 2661,00 ДНЗ
11. Технологічне обладнан-ня: - морозильна камера, - праска 1477,50 279,00 комора комірника; пральня дарунок батьків Міхньова Д.
1 2 3 4 5
12. Технічні засоби: - плазмений телевізор з кріпленням; - кондиціонер (2 шт.); - ноутбук; - комп’ютер; - мультимедійний пристрій 4633,05 6000,00 4000,00 4298,00 3198,00 гр. № 2; ДНЗ; ДНЗ; методичний кабінет; музична зала; подарунок випускників; подарунок батьків Васильця К. і Васильця І.; подарунок адміністрації Фрунзенського району
13. Засоби пожежогасіння (3 шт.), - технічне обслуговуван-ня вогнегасників; - технічне обслуговуван-ня внутрішніх пожежних кранів - повірка діелектричних килимків 540,00 499,00 2008,10 312,00 ДНЗ благодійна допомога батьків Ткачук В.
14. Іграшки 300,00 гр. № 3
15. Продукти харчування (овочі) 1490,18 ДНЗ
Для дотримання санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення охорони праці і безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу протягом 2013/2014 навчального року були проведені ремонті роботи:
№ з/п Найменування видів робіт Сума в грн. Підрозділ Примітка
1 2 3 4 5
1. Демонтаж та монтаж секцій паркану 2500,00 ДНЗ
2. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій в системі електроосвітлення 1206,86 гр. №7, № 2, № 9, № 3, № 7
3. Ремонтні роботи щодо ліквідації аварій в системі опалювання 200,00 підвальне приміщення
4. Ремонт технологічного обладнання 1480,00 пральня
5. Ремонтні роботи щодо системи водовідведення та водопостачання 8263,64 гр. № 5, № 6, № 11, № 8, №7 харчоблок, підвальне приміщення
6. Придбання піску 479,20 ДНЗ
7. Ремонтні (зварювальні) роботи щодо поновлення драбин евакуаційних виходів 2900,00 гр. № 5, № 9, № 10
1 2 3 4 5
8. Покіс трави на території ДНЗ 600,00 ДНЗ
9. Повірка засобів вимірювальної техніки 240,00 ДНЗ
10. Ремонт комп’ютерної та оргтехніки 450,00 ДНЗ
11. Оформлення документації систем електро-, водо-, теплопостачання 1150,00 ДНЗ
12. Асфальтування території (120 м2) 16800,00 ДНЗ
13. Установка металопластикових вікон (9 шт.) 39658,00 гр. № 4, № 8, № 9, зала ЛФК

Територія закладу дбайливо прикрашена квітниками, облаштована сучасними декоративними клумбами. Обладнання дошкільного навчального закладу відповідає нормативним вимогам, його кількість достатня для повноцінної роботи протягом року. Ремонтні роботи проводились співробітниками дошкільного закладу та батьками.

Але потребує поточний ремонт система водовідведення в туалетній кімнаті групи № 6; ремонт маршових сходів евакуаційних виходів груп № 2, 7, 8 та потребують поточного ремонту групові приміщення, рекреації та ігрове і спортивне обладнання на прогулянкових майданчиках.

Висновки:

Проведений аналіз свідчить про достатній рівень організації роботи колективу закладу в 2013/2014 навчальному році. Були виконані нормативно-правові акти чинного законодавства, а саме: закону України «Про освіту». Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти. Спрямовуючи навчально-виховний процес на досягнення головних річних завдань, педагоги проявили ґрунтовну професійну компетентність та забезпечили нормативні рівні і стандарти сучасної освіти.

Але на основі отриманих результатів можна виділити такі недоліки:

- потребує удосконалення просвітницька робота з батьками щодо організації правильного харчування дітей дошкільного віку вдома;

- потребує уваги організація пошуково-дослідницька діяльність та продуктивна робота колективу щодо формування у дошкільників національної культури, ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу;

- потребує поточний ремонт система водовідведення в туалетній кімнаті групи № 6; ремонт маршових сходів евакуаційних виходів груп № 2,№ 7, № 8 та потребують поточного ремонту групові приміщення, рекреації та ігрове і спортивне обладнання на прогулянкових майданчиках.

Пропозиції:

1. Підвищити рівень освітньо-виховного процесу через впровадження в практику роботи з дітьми освітніх технологій, передового педагогічного досвіду як власного, так і інших дошкільних закладів району і міста.

2. Удосконалити просвітницьку роботу з батьками щодо організації правильного харчування дітей дошкільного віку вдома.

3. Продовжувати роботу щодо виховання у дітей шанобливого ставлення до родини та поваги до традицій і звичаїв українського народу.

4. Удосконалювати роботу щодо розвитку художньо-естетичних здібностей дошкільників засобами зображувальної діяльності.

5. Сприяти розвитку пізнавальної активності дітей під час експериментування та дослідницької діяльності.

6. Провести частковий ремонт системи водовідведення в туалетній кімнаті групи № 6; ремонт маршових сходів евакуаційних виходів груп №№ 2,7,8 та потребують поточного ремонту групові приміщення, рекреації та ігрове і спортивне обладнання на прогулянкових майданчиках.

Завідувач О.Д. Полянська

Кiлькiсть переглядiв: 177

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.